Ημερολόγιο

16:26, 16th September 2019
September 2019
WeekMTWTFSS
351
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png0.png8.png6.png7.png2.png2.png
Today305
Yesterday326
This week305
This month5843
Total1086722

Visitor Info

  • IP: 18.205.109.82
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Monday, 16 September 2019 16:26

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γλάδστωνος  1Α  106 77 Αθήνα
Αθήνα,  9 Αυγούστου 2016
 

Θέμα: Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων των Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

1. Από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι με την ΚΥΑ με αριθμ. Φ.951.1/18/2015 (ΦΕΚ 2406 Β΄/04-08-2016) τροποποιείται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών υπ΄ αριθμ. Φ. 871.1/27 απο 11 Ιαν. 1985 (ΦΕΚ 359 Β΄ /31-5-1985) «Περί βοηθήματος δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού» και θεσπίζονται οι ακόλουθες αλλαγές: 

α. Η ασφάλιση των τέκνων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, είναι προαιρετική.».

β. Η αναστολή ή προσωρινή διακοπή καταβολής αποδοχών στους ενεργούς μετόχους δεν επιφέρει λήξη της ασφάλισης.

γ. Οι ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι του ΜΤΝ καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής για κάθε παιδί τους που ασφαλίζουν στο Ταμείο ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

(1) Για τους ενεργούς μετόχους, ποσό ίσο με το 4% επί του Βασικού Μισθού και Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του παιδιού τους.

(2) Για τους μερισματούχους, ποσό ίσο με το 30% του μερίσματος που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του παιδιού τους.».

δ. Το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης, για τα παιδιά που ασφαλίζονται ή είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο, καθορίζεται ως εξής:

(1) Για τους ενεργούς μετόχους, το ποσοστό κράτησης καθορίζεται σε 3,5% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 3% για το 3ο παιδί και σε 2% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, επί του Βασικού Μισθού και του Χρονοεπιδόματος (Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας) που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος.

(2) Για τους μερισματούχους, το ποσοστό κράτησης καθορίζεται σε 14% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 12% για το 3ο παιδί και σε 8% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, επί του ακαθαρίστου μερίσματος που δικαιούται ο μερισματούχος. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται στις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων.».

ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης του παιδιού και σε κάθε περίπτωση οφειλής μηνιαίων κρατήσεων, οι μηνιαίες κρατήσεις που οφείλονται καταβάλλονται στο Ταμείο με βάση τις αποδοχές που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος ή μερισματούχος κατά το χρόνο της καταβολής. Εάν το ως άνω ποσό οφειλής κρατήσεων δεν εξοφληθεί εφάπαξ, παρακρατείται εντόκως, σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους μήνες της οφειλής, με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε φορά για τα χορηγούμενα από το Ταμείο τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους μετόχους του.

στ. Για τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων καθώς και τα παιδιά των μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, των οποίων η ηλικία υπερβαίνει το πέμπτο έτος κατά την ημερομηνία αναγνώρισης ή υιοθεσίας τους ή μονιμοποίησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, η ασφάλιση είναι προαιρετική και ενεργείται με μη ανακλητή δήλωση του γονέα που υποβάλλεται στο Ταμείο εντός εξαμήνου από τις ημερομηνίες αυτές, Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, όταν η ηλικία του παιδιού δεν υπερβαίνει το πέμπτο έτος, η ασφάλισή του είναι υποχρεωτική.

ζ. Η έναρξη της ασφάλισης και η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα μισθοδοσίας των υπόχρεων ενεργών μετόχων κατά τη μεταβολή των σχετικών στοιχείων οικογενειακής κατάστασής τους στις αποδοχές ενέργειας, ως προϋπόθεση για την καταχώρησή τους. Για τους μερισματούχους οι παραπάνω έλεγχοι ενεργούνται από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου.

η. Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Για εισφορές πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών, το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

α. Για εισφορές από 18 ετών συμπληρωμένων έως 19 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.

β. Για εισφορές από 19 ετών συμπληρωμένων έως 20 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 24 μηνιαία μερίσματα.

γ. Για εισφορές από 20 ετών συμπληρωμένων έως 21 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 28 μηνιαία μερίσματα.

δ. Για εισφορές από 21 ετών συμπληρωμένων έως 22 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 32 μηνιαία μερίσματα.

ε. Για εισφορές από 22 ετών συμπληρωμένων έως 23 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 36 μηνιαία μερίσματα.

στ. Για εισφορές από 23 ετών συμπληρωμένων έως 24 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.

ζ. Για εισφορές από 24 ετών συμπληρωμένων έως 25 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 45 μηνιαία μερίσματα.».

θ. Οι ενεργοί μέτοχοι και οι μερισματούχοι γονείς που εγγράφουν στο Ταμείο τέκνο το οποίο ανήκει στην κατηγορία της παραγράφου α, δύνανται, πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου αυτού, να ζητήσουν, με την υποβολή αίτησής τους, την οριστική διακοπή της ασφάλισης. Οι γενόμενες κρατήσεις μέχρι και το μήνα υποβολής της αίτησης διακοπής, επιστρέφονται άτοκα στον υπόχρεο γονέα ή στο γονέα που είναι στη ζωή. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου τέκνου χορηγείται εφάπαξ βοήθημα με βάση τα ισχύοντα στην προηγούμενη παράγραφο θ και επιπλέον ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαία μερίσματα.».

ι. Σε περίπτωση λήξης της ασφάλισης λόγω οριστικής παύσης των δικαιωμάτων διαδοχής στο μέρισμα θανόντος μερισματούχου μετά την ενηλικίωση του ασφαλισμένου παιδιού και πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, το εφάπαξ βοήθημα, κατά το χρόνο αυτόν της λήξης, χορηγείται ίσο με 43 μηνιαία μερίσματα για εισφορές 18 ετών συμπληρωμένων και επιπλέον 2,5 μηνιαία μερίσματα για κάθε επόμενο συμπληρωμένο έτος εισφορών και μέχρι τη συμπλήρωση 24 ετών.
ια. Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στο ασφαλισμένο τέκνο:

(1) με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του

(2) νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και με την έγγραφη συναίνεση του υποκείμενου σε κρατήσεις ενεργού μετόχου ή μερισματούχου γονέα για τη λήξη της ασφάλισης πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους.

ιβ. Η χορήγηση του βοηθήματος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΝ κατόπιν υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από το δικαιούχο τέκνο που σε κάθε περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή ενεργείται με έκδοση απόδειξης πληρωμής από το ΜΤΝ στο όνομα του δικαιούχου τέκνου.

ιγ. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ανάληψη υποχρεώσεων πέραν αυτών που αφορούν στη χορήγηση του βοηθήματος για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΝ δύναται να αποφασίσει τη μερική ή ολική αναστολή χορήγησης των βοηθημάτων.

ιδ. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου παιδιού επιστρέφονται από το Ταμείο στον υπόχρεο γονέα ή στο γονέα που είναι στη ζωή, οι μέχρι εκείνη την ημέρα γενόμενες κρατήσεις άτοκα και επιπλέον ποσό ίσο με δέκα (10) μηνιαία μερίσματα.

ιε. Στην περίπτωση που υπόχρεος γονέας χάσει την ιδιότητα του μετόχου από οποιαδήποτε αιτία και δεν δικαιούται μέρισμα από το Ταμείο, οι γενόμενες κρατήσεις επιστρέφονται άτοκα σε αυτόν ή στο γονέα που είναι στη ζωή ή στο ασφαλισμένο παιδί.
ιστ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                

Ο Πρόεδρος ΜΤΝ            
                                                       Αντιναύαρχος ε.α  Ν. Βαζαίος Π.Ν. 

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ.

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top