ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για κάθε μέλος του ΕΛΠΝ αναγνωρίζεται η προμήθεια ενός ζεύγους γαλιών οράσεως κάθε δύο (2) χρόνια και για μέλος της οικογενείας του κάθε τέσσερα (4) χρόνια.

Το ανώτατο όριο παροχής για προμήθεια κάθε ζεύγους γυαλιών καθορίζεται, ως εξής:

(1) Για τον ίδιο τον ασφαλισμένο Εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του δικαιουμένου από το Δημόσιο.

(2) Για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του Εκατόν Δέκα (110,00 €).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται μετά από γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε., μπορεί το Δ.Σ., κατά την κρίση του, να εγκρίνει την παροχή ειδικών γυαλιών ή δύο ζευγών γυαλιών οράσεως.

Οι παροχές που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο αποτελούν τα ανώτατα όρια, με γενικό περιορισμό ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 90% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους

α. Αίτηση (pdf).

β. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.

2. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογενειών)

α. Αίτηση (pdf).

β. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.