ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β.Ο.Ε.Α. ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ ΣΤΟ Μ.Τ.Σ. Ή Μ.Τ.Α.

1.  Επιστροφή Εισφορών Β.Ο.Ε.Α. σε περίπτωση ασφάλισης τέκνου και από τον έτερο γονέα του στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (αφορά γονείς τέκνων που είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων).

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Επιστροφής Εισφορών ΒΟΕΑ (Αφορά Τέκνα Ασφαλισμένα σε ΜΤΣ ή ΜΤΑ, παράλληλα με το ΜΤΝ).  Υπόδειγμα Αιτήσεως.
  • Βεβαίωση ασφάλισης του τέκνου για τη χορήγηση παροχής ΒΟΕΑ από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (κατά περίπτωση).
  • Φωτοτυπία Στρατιωτικής Ταυτότητας δικαιούχου (για εν ενεργεία μετόχους ΜΤΝ) ή Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου (για μερισματούχους μετόχους ΜΤΝ).
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης γονέα.
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (ως πρώτος δικαιούχος), με ονομασία τράπεζας και IBAN λογαριασμού.
  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
  • Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου, με αιτιολογία έκδοσης «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)». (Απαιτείται σε δεύτερο χρόνο, κατόπιν ειδοποίησης, καθώς θα πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ κατά το χρόνο καταβολής / επιστροφής των δικαιούμενων εισφορών).

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης αιτήσεων / δικαιολογητικών στο ΜΤΝ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα υποβαλλόμενα παραστατικά πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf  για την αποστολή τους, ώστε να είναι ευκρινή.

Παραστατικά που θα αναπαράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν θα γίνονται αποδεκτά από το Ταμείο, λόγω προβλημάτων ευκρίνειας και δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής / εκτύπωσής τους.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).

Ενημερωτικό Δελτίο

Επιστροφή Εισφορών Β.Ο.Ε.Α.

Αφορά τις περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 871.1/27 από 11.01.1985 Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄359 / 31.05.1985), ως Άρθρο 2, παράγραφος 4 :

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος Βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. *** Η ανωτέρω παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 4, της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμόν Φ.951/42/133589/Σ.1544/14-10-2013 (ΦΕΚ Β΄2673/21.10.2013), η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 21-10-2013.

 

*** Για πληροφορίες σχετικά με την Επιστροφή Εισφορών/ Κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α., αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου – Γραφείο Επιστροφής Εισφορών. Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα: 210 3322071, 210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ).

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).