ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝ

 

1. Τα τιμολόγια ανά ομάδα εργασιών (Ορθοδοντικές, Οδοντοπροσθετικές) θα υποβάλλονται κάθε δίμηνο από το ΝΝΑ (Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ) στο ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ για έλεγχο.

2. Τα τιμολόγια θα είναι «επί πιστώσει» και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

α. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων και συνημμένα πρωτότυπες εντολές Β.Υ.Π. του κάθε ασφαλισμένου, οπού θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και το ποσό, καθώς επίσης η έναρξη και το πέρας των εργασιών αυτών. Διευκρινίζεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν θα αναγράφονται στις εντολές Β.Υ.Π. αλλά σε απλό πίνακα, ο οποίος θα αναφέρει τα στοιχεία του δικαιούχου, τα υλικά και τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν και θα υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό.

β. Βεβαίωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδιο εξειδικευμένο Προσωπικό του ΝΝΑ, ότι οι αναγραφόμενες στα τιμολόγια/ Β.Υ.Π. και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν υπερβαίνουν το ανάλογο ποσοστό της συνολικής δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 77 της Απόφασης ΥΕΘΑ υπ’αριθ. 21718/1964 (ΦΕΚ Β΄ 130/18-02-1965) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ 874.1/3/85 (ΦΕΚ Β΄ 102/27-02-1985).

γ. Διαταγή σύστασης επιτροπής παραλαβής, πρωτόκολλο παραλαβής υλικών ή εργασιών κατά περίπτωση, διαταγή έγκρισης δαπάνης διευθυντού.

3. Στη συνέχεια ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εν λόγω δαπανών, θα διαβιβάζει τα παραστατικά στο Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ θα υποβάλει:

α. Στο ΝΝΑ το σύνολο των παραστατικών εν λόγω δαπανών.

β. Στο ΜΤΝ/ ΕΛΠΝ έναν (1) πίνακα δαπανών που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία δικαιούχων (εν ενεργεία προσωπικό ΠΝ και προστατευόμενα μέλη) τους αριθμούς Β.Υ.Π. και τα αναλογούντα ποσά, ώστε να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ/ ΕΛΠΝ το συνολικό ποσό και εν συνεχεία πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του ΝΝΑ προκειμένου να εξοφληθούν οι εκάστοτε δικαιούχοι εργολάβοι/ προμηθευτές των σχετικών συμβάσεων.