ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΑΜΕΑ

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων μόνο για τα προστατευόμενα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει βοήθημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών ευρώ (23,00 €) ημερησίως.

2. Για τη συμμετοχή των προστατευομένων μελών ΑμεΑ σε ειδικές κατασκηνώσεις το παραπάνω βοήθημα παρέχεται έως του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52,00 €) ημερησίως.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Ονομαστική βεβαίωση κατασκήνωσης ή ειδικής κατασκήνωσης στην οποία να αναγράφονται ονομαστικά ο αριθμός των  παιδιών, το σύνολο των ημερών που παραθέρισαν καθώς και το ημερήσιο κόστος.

3. Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της κατασκήνωσης ή της ειδικής κατασκήνωσης κατά περίπτωση με αναγραφόμενο το Α.Φ.Μ.

4. Μόνο για τις περιπτώσεις συμμετοχής προστατευομένων μελών ΑμεΑ σε ειδικές κατασκηνώσεις Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. ή ΑΝΥΕ, στην οποία θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του προστατευόμενου μέλους/ κατασκηνωτή.