ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ


Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επί πλέον της δαπάνης, που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. 

Κατ’ εξαίρεση χορηγείται ποσοστό της διαφοράς, που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής και χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Βεβαίωση Ν. Επιμελητή στην οποία να φαίνεται το χρηματικό ποσό που εισέπραξε (όταν η δαπάνη αφορά φάρμακα).

3. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

4. Αντίγραφο της εντολής του βιβλιαρίου όπου είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός του Νοσοκομείου (όταν η δαπάνη αφορά νοσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο).