ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για κάθε δαπάνη αμοιβής ιδιώτη ιατρού τον οποίον δύναται να επισκέπτονται μόνο τα προστατευόμενα μέλη, για την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια φαρμάκων κλπ, η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παρέχεται από τον ΕΛΠΝ ποσοστό από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Βεβαίωση Ιατρού ΠΝ για την ανάγκη της θεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής.

3. Απόδειξη ή Τιμολόγιο πληρωμής του ιατρού, φαρμακοποιού ή εργαστηρίου όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς η αιτία και το καταβληθέν ποσό.

4. Σε περίπτωση υποβολής δαπάνης για αμοιβή ιατρού λόγω παροχής υπηρεσιών για εξέταση ασθενούς, που έχει εγκριθεί από την Α.Ν.Υ.Ε., η ανωτέρω ζητούμενη