ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις ΜΤΝ χρήσεως 2021

1. Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι οι οικονομικές καταστάσεις ΜΤΝ έτους 2021 , οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές διατυπώνοντας γνώμη επί αυτών, εγκρίθηκαν με την Απόφαση με Φ.951.3/07/297411//Σ.3526 από 27-12-2022 (ΦΕΚ Β’ 6980 από 30-12-2022) του ΥΕΘΑ κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου. Σύμφωνα με αυτές το πλεόνασμα χρήσεως 2021 (μετά φόρων) ανήλθε σε 14.257.427,48 ευρώ

2. Εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται ακολούθως:

Ισολογισμός ΜΤΝ της 31 ΔΕΚ 2021- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 –  Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.