ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΧΑΟΣ χρήσεως 2022

1. Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΜΤΝ/ΕΛΧΑΟΣ)  έτους 2022, οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με διατύπωση γνώμης επί αυτών, εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.951/01/280584/Σ.87/28.12.23 (ΦΕΚ Β’ 507/26.01.2024) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικολάου-Γεωργίου Δένδια. Σύμφωνα με αυτές το πλεόνασμα χρήσεως 2022 ανήλθε σε 160.495,48 ευρώ.

2. Εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται ακολούθως:

Ισολογισμός ΜΤΝ/ΕΛΧΑΟΣ της 31 Δεκ 2022 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2022 – Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων