ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΧΑΟΣ χρήσεως 2021

1. Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι οι οικονομικές καταστάσεις Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΜΤΝ/ΕΛΧΑΟΣ) έτους 2021, οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με διατύπωση γνώμης επί αυτών, εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.951.3/07/297411/Σ.3526/27.12.22 (ΦΕΚ Β’ 6980/30.12.2022 και ΑΔΑ: ΨΛ5Τ6-Φ35) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου. Σύμφωνα με αυτές το πλεόνασμα χρήσεως 2021 ανήλθε σε 220.025,38 ευρώ.

2. Εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται ακολούθως:

Ισολογισμός ΜΤΝ/ΕΛΧΑΟΣ της 31 Δεκ 2021 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 – Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.