ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΠΝ χρήσεως 2021

1.  Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι οι οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠΝ έτους 2021, οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές διατυπώνοντας γνώμη επί αυτών, εγκρίθηκαν με την Απόφαση με Φ.951.3/07/297411//Σ.3526 από 27.12.22 (ΦΕΚ Β’ 6980 από 30/12/2022) του ΥΕΘΑ κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου. Σύμφωνα με αυτές το πλεόνασμα χρήσεως 2021 (μετά φόρων) ανήλθε σε 199.589,87 ευρώ.

2.   Εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται ακολούθως:

Ισολογισμός  ΜΤΝ/ΕΛΠΝ της 31 Δεκ 2021 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 – Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.