ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΝ χρήσεως 2022

1. Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ) έτους 2022, οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με διατύπωση γνώμης επί αυτών, εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.951/01/280584/Σ.87/28.12.23 (ΦΕΚ Β’ 507/26.01.2024) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικολάου-Γεωργίου Δένδια. Σύμφωνα με αυτές το πλεόνασμα χρήσεως 2022 (μετά φόρων) ανήλθε σε 15.171.661,20 ευρώ.

2. Εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται ακολούθως:

Ισολογισμός ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ της 31 Δεκ 2022 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2022 – Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.