Ημερολόγιο

09:57, 27th March 2023
March 2023
WeekMTWTFSS
0912345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png0.png4.png6.png1.png1.png9.png
Today548
Yesterday1341
This week548
This month36592
Total2046119

Visitor Info

  • IP: 18.206.92.240
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

9
Online

Monday, 27 March 2023 09:57

Πόροι (Έσοδα) - Έξοδα ΜΤΝ

  1. Πόροι (Έσοδα).

Οι Πόροι (Έσοδα) του Ταμείου προέρχονται από τις ακόλουθες βασικές πηγές:

α. Εισφορές ενεργών μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ (ως Πίνακες Α΄ και Β΄).

β. Έσοδα από έτερες πηγές, π.χ. κρατήσεις τελών, δικαιωμάτων, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα κλπ. (ως Πίνακας Γ΄).

γ. Έσοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας ΜΤΝ (ως Πίνακας Δ΄).

 Πίνακας Α΄

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  -  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ   Ε Ν   Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α   Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν   Υ Π Ε Ρ   Μ.Τ.Ν.  

1.

 Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

 

α.

Κράτηση υπέρ ΜΤΝ 3,4%:

Διενεργείται επί του εκάστοτε βασικού μισθού του δικαιούμενου μισθολογικού κλιμακίου των ενεργών μετόχων ΜΤΝ και ορίζεται σε ποσοστό 3,4%.

β.

Ειδική εισφορά υπέρ ΜΤΝ 1%, περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί δημοσιονομικών ρυθμίσεων [Σύμφωνα με  το άρθρο 84, παρ.1  περ. α), καταργήθηκε από 25.11.2022 η μνημονιακή μηνιαία κράτηση 1%, ειδική εισφορά υπέρ ΜΤΝ μετά την ψήφιση  του ν.4997/2022  «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και την δημοσίευση αυτού στο ΦΕΚ Α΄219/25.11.2022]

Διενεργείται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων των ενεργών μετόχων ΜΤΝ και ορίζεται σε ποσοστό 1%.

γ.

Μηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ:

Διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου. Οι μέτοχοι που υποχρεούνται ασφάλισης των τέκνων τους στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., τα οποία δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως της δικαιούμενης παροχής, υπόκεινται σε μηνιαία κράτηση επί του εκάστοτε βασικού μισθού του δικαιούμενου μισθολογικού τους κλιμακίου. Τα ποσοστά κρατήσεων για τους εν ενεργεία μετόχους ΜΤΝ, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 01.01.2017 (ΦΕΚ Β΄1479/ 27.04.2018), είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. για το 1ο και 2ο παιδί, ποσοστό κράτησης 3,2% (έναντι ενός εκάστου),

β. για το 3ο παιδί, ποσοστό κράτησης 2,7% καιι

γ. για το 4ο παιδί και πέραν του 4ου, ποσοστό κράτησης 2% (έναντι ενός εκάστου).

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.

2.

Λοιπές Κρατήσεις:

 

α.

Εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου 4% υπέρ ΜΤΝ:

Οι ενεργοί μέτοχοι του Ταμείου που υποχρεούνται σε ασφάλιση των τέκνων τους για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, υπόκεινται για την εγγραφή των τέκνων στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., στην υποχρέωση εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου υπέρ ΜΤΝ, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που είναι καταταγμένοι, κατά την ημερομηνία της δήλωσής / εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο.

Τα τέκνα εγγράφονται / δηλώνονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (6μηνο), ο υπόχρεος γονέας θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους για τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις Β.Ο.Ε.Α. ανωτέρω πεδίου 1γ, Πίνακα Α΄, στην περίπτωση που αυτές εξοφληθούν σε δόσεις και όχι εφάπαξ.

 

β.

Μετοχή (Ελέγχεται ως προς τη διενέργεια της κράτησης έως και 08.02.2023. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) καταργήθηκε η εν λόγω κράτηση από την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος νόμου, ήτοι από 09.02.2023]:

Καταβολή εφάπαξ ποσού 73,37 € στον πρώτο μισθό για κάθε νέο μέτοχο του Ταμείου, καθώς και στις περιπτώσεις προαγωγής από τάξη σε τάξη (αφορά την αλλαγή κατηγορίας των ενεργών μετόχων από Υπαξιωματικός σε Σημαιοφόρος, από Κατώτερος Αξιωματικός σε Ανώτερος και από Ανώτερος σε Ανώτατος Αξιωματικός).

Το σύνολο του αριθμού των μετοχών που θα πρέπει να διενεργηθούν / παρακρατηθούν υπέρ του Ταμείου, αναλόγως της εξέλιξης των εν ενεργεία μετόχων του μέχρι και την έξοδό τους από την ενεργό υπηρεσία (αποστρατεία), είναι οι ακόλουθες: 

α. Ναυτοδίοποι Εθελοντές μέχρι και Ανθυπασπιστές: 1 μετοχή των 73,37 €.

β. Κατώτεροι Αξιωματικοί: 2 μετοχές των 73,37 €.

γ. Ανώτεροι Αξιωματικοί: 3 μετοχές των 73,37 €.

δ. Ανώτατοι Αξιωματικοί: 4 μετοχές των 73,37 €.

 

γ.

Διαφορά μισθολογικής προαγωγής (αλλαγή μισθολογικών κλιμακίων)

α. Σε κάθε μισθολογική εξέλιξη (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου) των εν ενεργεία μετόχων σε οποιοδήποτε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο διενεργείται εφάπαξ μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου ίση με τη διαφορά του βασικού μισθού των δύο κλιμακίων.

β. Για τους μετόχους που εντάσσονται στους διοικητικούς βαθμούς της κατηγορίας τους με αρχική ονομασία ή κατάταξη διενεργείται εφάπαξ μηνιαία κράτηση υπολογιζόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο κατατάσσονται ως εκ της αρχικής ονομασίας ή κατάταξης.

 

δ.

Κράτηση Λόγω Εγγραφής / Δήλωσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης:

Καταβολή εφάπαξ ποσού στο ΜΤΝ για δήλωση γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, ανάλογα με την μισθολογική κατάταξη / μισθολογική κατηγορία που εμπίπτει / υπάγεται ο υπόχρεος εν ενεργεία μέτοχος (κατά περίπτωση). Τα ποσά που καταβάλλονται αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθολογικής Κατάταξης

Α΄ Κατηγορίας (Α.Σ.Ε.Ι.)

Μισθολογικής Κατάταξης

Β΄ Κατηγορίας (Α.Σ.Σ.Υ.)

Μισθολογικής Κατάταξης

Γ΄ Κατηγορίας (ΕΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΟΠ)

210,00 €

180,00 €

150,00 €

Επισημαίνεται ότι εφόσον μέτοχοι τελέσουν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ τους, καταβάλλουν ο καθένας το ήμισυ (1/2) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Αν ο ένας από τους συζύγους αποκτήσει την ιδιότητα του μετόχου μετά τη δήλωση του γάμου του από τον εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μέτοχο σύζυγό του, καταβάλλει στο Ταμείο το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμο, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, εξαιρουμένων αυτών (γάμων ή σύμφωνων συμβίωσης) που τελέστηκαν μέχρι και 08.02.2023, η δήλωση των οποίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως και 08.05.2023 από τους υπόχρεους, προκειμένου η δήλωσή τους να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη [συμφώνως διατάξεων άρθρου 37 και παρ. 6, άρθρου 96, ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25)]. 

Εφόσον παρέλθει το προβλεπόμενο για τη δήλωση χρονικό διάστημα, ο υπόχρεος της κράτησης θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται επιπλέον με ποσό πέντε (5) ευρώ για κάθε εξάμηνο εκπρόθεσμης δήλωσης. Για χρόνο καθυστέρησης μικρότερο του εξαμήνου (6μηνο) το ποσό των πέντε (5) ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο. Το συνολικό ποσό της προσαύξησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο των ποσών του ανωτέρω πίνακα (ανά κατηγορία).

Σε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, η κράτηση καταβάλλεται για έκαστο εξ’ αυτών.

Σχετική νομολογία: άρθρο 55Α, π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932) όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) και των συναφών διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 95, των παρ. 6 & 7 του άρθρου 96 και του άρθρου 98 που ορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων την 09.02.2023.

 

ε.

Κρατήσεις στις πρόσθετες αποζημιώσεις υπέρ ΜΤΝ 3%:

Διενεργείται κράτηση 3% επί των αποζημιώσεων και επιδομάτων αλλοδαπής που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ και Λ.Σ. που μεταβαίνει στην αλλοδαπή, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές (καθηγητικά, κλπ).

 

στ.

Διαφορές Αποδοχών (στερήσεις ποσοστού επί ακαθάριστων αποδοχών)

Αφορά την κατά περίπτωση παρακράτηση και απόδοση υπέρ ΜΤΝ ως πόρο, από τους αρμόδιους φορείς μισθοδοσίας, της διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν οι τελούντες σε διαθεσιμότητα, πρόσκαιρη παύση, υποδικία κλπ ενεργοί μέτοχοι, προς τις ακαθάριστες (μεικτές) δικαιούμενες αποδοχές ενέργειας.

Πίνακας Β΄

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  -  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ   Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Υ Χ Ω Ν   Υ Π Ε Ρ   Μ.Τ.Ν.

1.

 Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

 

α.

Μηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ:

Διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων των μερισματούχων του Ταμείου Οι μερισματούχοι που υποχρεούνται ασφάλισης των τέκνων τους στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., τα οποία δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως της δικαιούμενης παροχής, υπόκεινται σε μηνιαία κράτηση επί του εκάστοτε δικαιούμενου ακαθάριστου (μεικτού) μηνιαίου μερίσματος, προσαυξημένο κατά ποσοστό 46,52% για την κράτηση Β.Ο.Ε.Α. (ΦΕΚ Β’ 4805/29.10.2018). Τα ποσοστά κρατήσεων για τους μερισματούχους ΜΤΝ, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 01.09.2016 (ΦΕΚ Β΄2406/04.08.2016), είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. για το 1ο και 2ο παιδί, ποσοστό κράτησης 14% (έναντι ενός εκάστου),

β. για το 3ο παιδί, ποσοστό κράτησης 12% και

γ. για το 4ο παιδί και πέραν του 4ου, ποσοστό κράτησης 8% (έναντι ενός εκάστου).

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.

2.

Λοιπές Κρατήσεις:

 

α.

Κράτηση Λόγω Εγγραφής / Δήλωσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης:

Καταβολή εφάπαξ ποσού στο ΜΤΝ για δήλωση γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, ανάλογα με την μισθολογική κατάταξη / μισθολογική κατηγορία που εμπίπτει / υπάγεται ο υπόχρεος μερισματούχος (κατά περίπτωση). Τα ποσά που καταβάλλονται αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθολογικής Κατάταξης

Α΄ Κατηγορίας (Α.Σ.Ε.Ι.)

Μισθολογικής Κατάταξης

Β΄ Κατηγορίας (Α.Σ.Σ.Υ.)

Μισθολογικής Κατάταξης

Γ΄ Κατηγορίας (ΕΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΟΠ)

210,00 €

180,00 €

150,00 €

1. Η υποχρέωση της ως άνω κράτησης ισχύει και για τους εν αποστρατεία μετόχους / μερισματούχους ΜΤΝ, σύμφωνα με την κατηγορία της μισθολογικής τους κατάταξης κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την ενεργό υπηρεσία.

2. Για τους εν αποστρατεία μετόχους / μερισματούχους ΜΤΝ που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι της 31.12.2016 το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας της μισθολογικής κατάταξης στην οποία θα ήταν καταταγμένοι σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74). 

Επισημαίνεται ότι εφόσον μέτοχοι / μερισματούχοι τελέσουν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ τους, καταβάλλουν ο καθένας το ήμισυ (1/2) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Αν ο ένας από τους συζύγους αποκτήσει την ιδιότητα του μετόχου μετά τη δήλωση του γάμου του από τον εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μέτοχο σύζυγό του, καταβάλλει στο Ταμείο το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμο, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, εξαιρουμένων αυτών (γάμων ή σύμφωνων συμβίωσης) που τελέστηκαν μέχρι και 08.02.2023, η δήλωση των οποίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως και 08.05.2023 από τους υπόχρεους, προκειμένου η δήλωσή τους να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη [συμφώνως διατάξεων άρθρου 37 και παρ. 6, άρθρου 96, ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25)]. 

Εφόσον παρέλθει το προβλεπόμενο για τη δήλωση χρονικό διάστημα, ο υπόχρεος της κράτησης θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται επιπλέον με ποσό πέντε (5) ευρώ για κάθε εξάμηνο εκπρόθεσμης δήλωσης. Για χρόνο καθυστέρησης μικρότερο του εξαμήνου (6μηνο) το ποσό των πέντε (5) ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο. Το συνολικό ποσό της προσαύξησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο των ποσών του ανωτέρω πίνακα (ανά κατηγορία).

Σε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, η κράτηση καταβάλλεται για έκαστο εξ’ αυτών.

Σχετική νομολογία: άρθρο 55Α, π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932) όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) και των συναφών διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 95, των παρ. 6 & 7 του άρθρου 96 και του άρθρου 98 που ορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων την 09.02.2023.

 

β.

Εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου 30% υπέρ ΜΤΝ:

Οι μερισματούχοι του Ταμείου που υποχρεούνται σε ασφάλιση των τέκνων τους για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, υπόκεινται για την εγγραφή των τέκνων στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., στην υποχρέωση εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου υπέρ ΜΤΝ, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ακαθάριστου (μεικτού) δικαιούμενου μηνιαίου μερίσματός τους, κατά την ημερομηνία της δήλωσής / εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο.

Τα τέκνα εγγράφονται / δηλώνονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (6μηνο), ο υπόχρεος γονέας θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους για τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις Β.Ο.Ε.Α. ανωτέρω πεδίου 1α, Πίνακα Β΄, στην περίπτωση που αυτές εξοφληθούν σε δόσεις και όχι εφάπαξ.

 

γ.

Κρατήσεις ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) που αποδίδονται υπέρ ΜΤΝ: [Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) καταργήθηκαν αναδρομικά από 01.01.2021 οι μειώσεις που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υποπρ. Β.3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(ΦΕΚ Α΄222) στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλει το ΜΤΝ στους μερισματούχους του]

α. Για τους μερισματούχους οι οποίοι δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ μέχρι και την 12.05.2016, διενεργείται μηνιαία κράτηση επί του μερίσματός τους, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012). [Εφαρμογή των διατάξεων περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων, όπως υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.].

β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.05.2016), για τους μερισματούχους που δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ από 13.05.2016 και εντεύθεν, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων τους.

Πίνακας Γ΄

Π Ο Ρ Ο Ι  -  Ε Σ Ο Δ Α   Μ.Τ.Ν.   Α Π Ο   Ε Τ Ε Ρ Ε Σ   Π Η Γ Ε Σ

 

1.

Κράτηση υπέρ ΜΤΝ 4% στις Διενεργούμενες Δαπάνες ΠΝ και Λ.Σ.

Διενεργείται κράτηση 4% στις δαπάνες προμηθειών και εργασιών που υλοποιούνται από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ και Υ.ΝΑ.Ν.Π.

2.

Απόδοση υπέρ ΜΤΝ του ½ της αξίας των εκποιηθέντων άχρηστων υλικών ή σκαφών από τις Υπηρεσίες του ΠΝ και του Λ.Σ.

3.

 Πόροι υπέρ ΜΤΝ από την επιβολή ποινικών ρητρών, προστίμων ή την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που αφορούν συμβάσεις προμηθειών / εργολαβιών / υπηρεσιών ΠΝ και Λ.Σ.

4.

Έσοδα από εκμισθώσεις πρατηρίων και κυλικείων Υπηρεσιών Λ.Σ.

5. 

Παρακράτηση υπέρ ΜΤΝ 1%, επί των απολαβών (μισθοδοσία) των στρατευσίμων του ΠΝ.

6.

Κράτηση 5% επί των Λιμενικών και Φαρικών Τελών, δικαιωμάτων και προστίμων Κ.Ο.Κ. που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

7.

Λοιπά (τυχόν άλλες πλέον των ανωτέρω πηγών).

Πίνακας Δ΄

Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Ι   Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Κ Ι Ν Η Τ Η Σ  &  Α Κ Ι Ν Η Τ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ  Τ Ο Υ   Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ

 

1.

Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της Κινητής Περιουσίας:

Πρόσοδοι μεριδίων κοινού κεφαλαίου, τόκοι τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, τόκοι χορηγούμενων δανείων, μερίσματα μετοχών, κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων, τοκομερίδια, κλπ.

2.

Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας:

Μισθώματα από μίσθωση κτιρίων / καταστημάτων / γραφείων κλπ.

 

     2.  Έξοδα. 

Τα έξοδα του Ταμείου αφορούν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα: 

α. Χορήγηση μηνιαίου μερίσματος.

  Υπό τον όρο μέρισμα νοείται το κατά μήνα παρεχόμενο χρηματικό ποσό υπό του Ταμείου στα δικαιούμενα κατά τις καταστατικές διατάξεις πρόσωπα, αποστράτους και χηρεύουσες οικογένειες αυτών. Οι εκ της ενεργού υπηρεσίας απομακρυνόμενοι ενεργοί μέτοχοι δικαιούνται μερίσματος εφόσον δικαιούνται συντάξεως από το Δημόσιο. Το απονεμητέο σε κάθε δικαιούχο πρόσωπο ποσό μερίσματος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) με βάση τις καταστατικές διατάξεις και τον κατά την αρχή κάθε έτους γενικό προσδιορισμό των μερισμάτων από το ΔΣ.

β. Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων ενεργών μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ (Β.Ο.Ε.Α.).

     Το βοήθημα καταβάλλεται στο δικαιούχο τέκνο πλήρες με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή μειωμένο μετά την ενηλικίωσή του έως το 25ο έτος της ηλικίας του, λόγω τέλεσης γάμου ή επαγγελματικής αυτοτέλειας και έναντι δικαιολογητικών που καθορίζονται από το ΔΣ/ΜΤΝ.

     Το ποσό του βοηθήματος καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που ίσχυαν για τον μερισματούχο ή τη χηρεύουσα οικογένεια την 01.01.2017 προσαυξημένων κατά 39,19%.

     Το βοήθημα χορηγείται πλήρες με ποσό ίσο των 60 μηνιαίων μερισμάτων για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων. Δύναται να καταβληθεί μειωμένο ως εξής:

(1) Για εισφορές από 18 έως 19 ετών, ποσό ίσο με 20 μερίσματα.

(2) Για εισφορές από 19 έως 20 ετών, ποσό ίσο με 24 μερίσματα.

(3) Για εισφορές από 20 έως 21 ετών, ποσό ίσο με 28 μερίσματα.

(4) Για εισφορές από 21 έως 22 ετών, ποσό ίσο με 32 μερίσματα.

(5) Για εισφορές από 22 έως 23 ετών, ποσό ίσο με 36 μερίσματα.

(6) Για εισφορές από 23 έως 24 ετών, ποσό ίσο με 40 μερίσματα.

(7) Για εισφορές από 24 έως 25 ετών, ποσό ίσο με 45 μερίσματα.

γ. Χορήγηση Βοηθήματος Θανάτου.

     Με απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ, μετά τον θάνατο εν αποστρατεία μετόχου (μερισματούχου ΜΤΝ) χορηγείται βοήθημα λόγω θανάτου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ στον πρώτο δικαιούχο μερίσματος, ύστερα από αίτησή του, με την εξής σειρά:

  • Στον/στην σύζυγο και στον/στην συμβιούντα του ν.4356/2015 (ΦΕΚ Α΄181),
  • Στο τέκνο ή στα τέκνα του θανόντος κατ’ ισομοιρία.

     Εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, το βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται σε όποιον επωμίστηκε τα έξοδα κηδείας πλήρως ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ύστερα από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο Ταμείο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του εν αποστρατεία μετόχου (μερισματούχου).

     Με απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος.

     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το ύψος του ποσού του βοηθήματος δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου. Το βοήθημα με απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ έχει καθοριστεί από 01.07.2012 στο ύψος των 1.500 € (μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με το ύψος των 3.000 € που ίσχυε έως και την 31.06.2012).

     Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στο τέλος κάθε έτους δύναται να καταβάλλεται επιπλέον ποσό βοηθήματος σε κάθε ένα από τα ανήλικα τέκνα των εν αποστρατεία μετόχων που απεβίωσαν μέσα στο ίδιο έτος. Το επιπλέον ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου βοηθήματος.

δ. Λειτουργικά έξοδα του Ταμείου.

ε. Λοιπές υποχρεώσεις Ταμείου.

στ. Έκτακτο Επίδομα.

     Εάν στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης δημιουργείται υπερβάλλον πλεόνασμα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση του κ. Υ.Ε.Θ.Α., να χορηγήσει έκτακτο επίδομα (μέρισμα) στους μερισματούχους του, κατά το επόμενο έτος. Το έκτακτο επίδομα (μέρισμα), δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των δύο μηνιαίων μερισμάτων κατ’ έτος. 

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top