Ημερολόγιο

11:43, 29th November 2023
November 2023
WeekMTWTFSS
4412345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png3.png4.png6.png5.png0.png1.png
Today677
Yesterday1049
This week2727
This month39373
Total2346501

Visitor Info

  • IP: 3.80.4.147
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

11
Online

Wednesday, 29 November 2023 10:43

Βοήθημα δημιουργίας Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν.

Οι λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο Βοήθημα έχουν καθοριστεί με την Απόφαση  871.1/27/11.01.1985 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 359 Β΄ / 31.05.1985), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τελευταία καταχωρημένη ενημέρωση / αλλαγή την υπ’ αριθμόν Φ.951.3/76985/Σ.18403/19-10-2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 4805 / 29.10.2018).

Γενικά

1. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού θα ασφαλίζει τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/83 χωρίς διάκριση φύλου.

2. Σκοπός της ανωτέρω ασφαλίσεως είναι η παροχή στα παιδιά των ενεργών μετόχων και των μερισματούχων εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους.

3. Η παρεχόμενη ειδική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των κυρίως ασφαλισμένων ενεργών μετόχων και των μερισματούχων τα οποία γεννήθηκαν μετά από την ισχύ του Νόμου 1329/83.

Υπόχρεοι - Δικαιούχοι

1. Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι του Μ.Τ.Ν., υποχρεούνται να δηλώσουν στο Ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους.

2. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου ενεργού μετόχου ή του μερισματούχου, προς ασφάλιση παιδιού, το δικαίωμα ασκείται από το σύζυγο που είναι στη ζωή ή από αυτόν που ασκεί την επιτροπεία σε περίπτωση θανάτου και του άλλου συζύγου.

3. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς των παιδιών είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Ταμείου, τα παιδιά τους ασφαλίζονται από τον ένα γονέα κατόπιν κοινής δηλώσεως των συζύγων προς το Ταμείο. Υποχρέωση εγγραφής των υπόλοιπων παιδιών έχει ο γονέας που ασφάλισε το πρώτο παιδί. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του κυρίως ασφαλισμένου γονέα που ασφάλισε τα παιδιά, η ασφάλιση συνεχίζεται από τον άλλο γονέα.

4. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος Βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Η ασφάλιση των τέκνων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, είναι προαιρετική.

6. Η αναστολή ή προσωρινή διακοπή καταβολής αποδοχών στους ενεργούς μετόχους δεν επιφέρει λήξη της παρούσας ασφάλισης. Οφειλόμενες κρατήσεις για το διάστημα της αναστολής ή προσωρινής διακοπής καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ενότητας «Κρατήσεις» και την παράγραφο 2 της ενότητας «Επιβαρύνσεις» του παρόντος.

Κρατήσεις

1. Οι ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι του ΜΤΝ καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής για κάθε παιδί τους που ασφαλίζουν στο Ταμείο ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για τους εν ενεργεία μετόχους, ποσό ίσο με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο είναι καταταγμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης εγγραφής / δήλωσης του παιδιού τους.

β. Για τους μερισματούχους, ποσό ίσο με το 30% του μερίσματος που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του παιδιού τους.

2. Επίσης καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ του ΜΤΝ που αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου (συμπληρωμένο).

3. Το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης, για τα παιδιά που ασφαλίζονται ή είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο, καθορίζεται ως εξής:

α. Για τους ενεργούς μετόχους, το ποσοστό κράτησης καθορίζεται σε 3,2% για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εγγεγραμμένα τέκνα (1ο και 2ο παιδί), 2,7% για το τρίτο (3ο) τέκνο και 2% για κάθε επόμενο τέκνο επί του εκάστοτε βασικού μισθού που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος.

β. Για τους μερισματούχους, το ποσοστό κράτησης καθορίζεται σε 14% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 12% για το 3ο παιδί και σε 8% για το 4ο και πέραν του 4ου  παιδιά, επί του ακαθαρίστου μερίσματος που δικαιούται ο μερισματούχος. Η εν λόγω μηνιαία κράτηση υπολογίζεται στις διαμορφωθείσες τιμές των μερισμάτων προσαυξημένες κατά ποσοστό 46,52%.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης του παιδιού και σε κάθε περίπτωση οφειλής μηνιαίων κρατήσεων, οι μηνιαίες κρατήσεις που οφείλονται καταβάλλονται στο Ταμείο με βάση τις αποδοχές που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος ή μερισματούχος κατά το χρόνο της καταβολής. Εάν το ως άνω ποσό οφειλής κρατήσεων δεν εξοφληθεί εφάπαξ, παρακρατείται εντόκως, σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους μήνες της οφειλής, με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε φορά για τα χορηγούμενα από το Ταμείο τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους μετόχους του.

5. Ειδικότερα, για τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων καθώς και τα παιδιά των μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, των οποίων η ηλικία υπερβαίνει το πέμπτο έτος κατά την ημερομηνία αναγνώρισης ή υιοθεσίας τους ή μονιμοποίησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, η ασφάλιση είναι προαιρετική και ενεργείται με μη ανακλητή δήλωση του γονέα που υποβάλλεται στο Ταμείο εντός εξαμήνου από τις ημερομηνίες αυτές, καταβάλλοντος το αναλογούν δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 και τις αναλογούσες μηνιαίες κρατήσεις για το χρόνο που προηγείται της δήλωσης του σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 4 δίχως έντοκη χρέωση. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, όταν η ηλικία του παιδιού δεν υπερβαίνει το πέμπτο έτος, οπότε η ασφάλιση του είναι υποχρεωτική, οι αναλογούσες μηνιαίες κρατήσεις, για τον αντίστοιχο ως άνω χρόνο που προηγείται της εμπρόθεσμης εγγραφής του παιδιού στο Ταμείο, καταβάλλονται επίσης κατά τα καθοριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

6. Η έναρξη της παρούσας ασφάλισης και η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα μισθοδοσίας των υπόχρεων ενεργών μετόχων κατά τη μεταβολή των σχετικών στοιχείων οικογενειακής κατάστασης τους στις αποδοχές ενέργειας, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση τους. Για τους μερισματούχους οι παραπάνω έλεγχοι ενεργούνται από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου.

Διάκριση Παροχών

1. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που θα καταβάλλεται από το Ταμείο στα ασφαλισμένα παιδιά των ενεργών μετόχων και των μερισματούχων, καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος. Ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες τιμές των μερισμάτων, προσαυξημένες κατά ποσοστό 39,19 %.

2. Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Για εισφορές πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών, το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

α. Για εισφορές από 18 ετών συμπληρωμένων έως 19 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.

β. Για εισφορές από 19 ετών συμπληρωμένων έως 20 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 24 μηνιαία μερίσματα.

γ. Για εισφορές από 20 ετών συμπληρωμένων έως 21 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 28 μηνιαία μερίσματα.

δ. Για εισφορές από 21 ετών συμπληρωμένων έως 22 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 32 μηνιαία μερίσματα.

ε. Για εισφορές από 22 ετών συμπληρωμένων έως 23 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 36 μηνιαία μερίσματα.

στ. Για εισφορές από 23 ετών συμπληρωμένων έως 24 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.

ζ. Για εισφορές από 24 ετών συμπληρωμένων έως 25 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 45 μηνιαία μερίσματα.

3. Οι ενεργοί μέτοχοι και οι μερισματούχοι γονείς που εγγράφουν στο Ταμείο τέκνο το οποίο ανήκει στην κατηγορία της παραγράφου 5 της ενότητας «Υπόχρεοι- Δικαιούχοι», δύνανται, πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου αυτού, να ζητήσουν, με την υποβολή αίτησης τους, την οριστική διακοπή της ασφάλισης. Οι γενόμενες κρατήσεις μέχρι και το μήνα υποβολής της αίτησης διακοπής, επιστρέφονται άτοκα στον υπόχρεο γονέα ή στο γονέα που είναι στη ζωή. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου τέκνου χορηγείται εφάπαξ βοήθημα με βάση τα ισχύοντα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου και επιπλέον ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαία μερίσματα.

4. Σε περίπτωση λήξης της ασφάλισης λόγω οριστικής παύσης των δικαιωμάτων διαδοχής στο μέρισμα θανόντος μερισματούχου μετά την ενηλικίωση του ασφαλισμένου παιδιού και πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, το εφάπαξ βοήθημα, κατά το χρόνο αυτόν της λήξης, χορηγείται ίσο με 43 μηνιαία μερίσματα για εισφορές 18 ετών συμπληρωμένων και επιπλέον 2,5 μηνιαία μερίσματα για κάθε επόμενο συμπληρωμένο έτος εισφορών και μέχρι τη συμπλήρωση 24 ετών. 

Χρόνος - Προϋποθέσεις Καταβολής Βοηθήματος

1. Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στο ασφαλισμένο τέκνο για τους σκοπούς της παρούσας:

α. Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή

β. Νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και με την έγγραφη συναίνεση του υποκείμενου σε κρατήσεις ενεργού μετόχου ή μερισματούχου γονέα για τη λήξη της ασφάλισης πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους.

2. Η χορήγηση του βοηθήματος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΝ κατόπιν υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από το δικαιούχο τέκνο που σε κάθε περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή ενεργείται με έκδοση απόδειξης πληρωμής από το ΜΤΝ στο όνομα του δικαιούχου τέκνου.

3. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ανάληψη υποχρεώσεων πέραν αυτών που αφορούν στη χορήγηση του βοηθήματος για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΝ δύναται να αποφασίσει τη μερική ή ολική αναστολή χορήγησης των βοηθημάτων ανωτέρω παρ. 1β.

Επιστροφή Κρατήσεων

1. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου παιδιού επιστρέφονται από το Ταμείο στον υπόχρεο γονέα ή στο γονέα που είναι στη ζωή, οι μέχρι εκείνη την ημέρα γενόμενες κρατήσεις άτοκα και επιπλέον ποσό ίσο με δέκα (10) μηνιαία μερίσματα.

2. Στην περίπτωση που υπόχρεος γονέας χάσει την ιδιότητα του μετόχου από οποιαδήποτε αιτία και δεν δικαιούται μέρισμα από το Ταμείο, οι γενόμενες κρατήσεις επιστρέφονται άτοκα σε αυτόν ή στο γονέα που είναι στη ζωή ή στο ασφαλισμένο παιδί.

3. Για τους εμπίπτοντες στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α και άρθρου 19 παρ. 7 του ν.2084/1992 που απομακρύνονται εκουσίως ή αποχωρούν με αίτηση τους από τις τάξεις ΠΝ ή ΛΣ, οι κρατήσεις επιστρέφονται σε αυτούς άτοκα μετά την αποστρατεία τους.

Επιβαρύνσεις

1. Το βοήθημα επιβαρύνεται μόνο με το τέλος χαρτοσήμου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής του.

2. Αυτό υπόκειται, επίσης σε κράτηση για χρέη προς το Ταμείο που προέρχονται από οφειλές του ενεργού μετόχου ή του μερισματούχου προς αυτό, κατά τις διατάξεις της παρούσας.

* Για τις απαιτούμενες αιτήσεις / δικαιολογητικά παρακαλούμε επιστρέψατε στο «Βασικό Μενού / Αιτήσεις».

 

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top