ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού

  • Με το Ν.Δ. 2997 (ΦEK A’ 210 Α’/ 6-9-1954)  συστήθηκε το Ταμείο Προνοίας Β.Ν. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
  •  
  • Με τον Ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38 Α’/29-2-2008) το Ταμείο Προνοίας Ναυτικού καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. και μετατράπηκε σε  Ειδικό Λογαριασμό Πολεμικού Ναυτικού (ΕΛΠΝ) του οικείου Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.
  •  
  • Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω νομοθετήματα ο ΕΛΠΝ λειτουργεί με βάση τον αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας έπειτα από την υπ’ αριθμόν Απόφαση ΥΕΘΑ Φ.954.1/04/292501/Σ. 2286/22-08-2023 (ΦΕΚ Β’ 5231/29-08-2023).