ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ)

1. Σύσταση-Λειτουργία-Σκοπός.

Ο Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 354/76 και την Φ.870/220668/20-1-77 απόφαση του κ. Υ.ΕΘ.Α., στον Ε.ΛΟ.Α.Ν., ως ανεξάρτητος Ειδικός Λογαριασμός.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφάπαξ χρηματική αρωγή στις οικογένειες των στρατιωτικών που φονεύονται, πεθαίνουν ή εξαφανίζονται σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία, σε καιρό ειρήνης και εφόσον δε δικαιούνται πολεμικής σύνταξης.

2. Χορήγηση Βοηθήματος θανάτου.

Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ χρηματικής αρωγής θανάτου εξαρτάται :

α. Από τις συνθήκες θανάτου του στρατιωτικού, εάν δηλαδή φονεύθηκε, απεβίωσε ή εξαφανίσθηκε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία (βάσει πορίσματος Ε.Δ.Ε.).

β. Από το βαθμό που έφερε ο στρατιωτικός κατά την ημέρα του θανάτου ή της εξαφάνισής του.

Από 01/01/2005 και μετά, τα ποσά που ισχύουν για κάθε κατηγορία και βαθμό των στρατιωτικών, είναι:

α/α

Διοικητικός Βαθμός Θανόντος Στρατιωτικού

Ποσό Χρηματικής Αρωγής για Θανόντες σε Διατεταγμένη Υπηρεσία

Ποσό Χρηματικής Αρωγής για Θανόντες σε Μη Διατεταγμένη Υπηρεσία

1.

Οικογένειες Ανωτάτων Αξιωματικών

18.994,00 €

13.507,00 €

2.

Οικογένειες Ανώτερων Αξιωματικών

17.809,00 €

12.457,00 €

3.

Οικογένειες Κατώτερων Αξιωματικών

15.408,00 €

10.372,00 €

4.

Οικογένειες Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών και Μαθητών Παραγωγικών Σχολών-Στρατευσίμων

13.057,00 €

8.321,00 €

3. Χορήγηση Ετήσιου Βοηθήματος στα τέκνα.

Η εν λόγω χρηματική αρωγή χορηγείται σε κάθε ανήλικο τέκνο καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον το τελευταίο αποδεδειγμένα φοιτά σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Με Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται ανά Έτος η χορήγηση ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα θανόντων στρατιωτικών από τον Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ..

4. Διενεργούμενες Κρατήσεις υπέρ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.

Όλοι οι μέτοχοι υποχρεούνται στην κράτηση 0,1% επί του Βασικού Μισθού αντιστοίχου Μισθολογικού Κλιμακίου από 01/01/2017 (Ν. 354/1976 ΦΕΚ Α’ 148/18-06-1976, άρθρο 2- Κρατήσεις υπέρ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. και ΥΑ Φ. 952/6/32024/Σ.6454, ΦΕΚ Β’1485/30-04-2018).

5. Δικαιολογητικά απονομής χρηματικών αρωγών βοηθημάτων Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ..

α. Εφάπαξ Χρηματική Αρωγή Θανάτου ΕΛΧΑΟΣ:

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ./Αίτηση Εφάπαξ Βοήθημα Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.).

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης 1ου δικαιούχου αν είναι ενήλικος/ενήλικη και να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ (GR………).

Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δικαιούχου/χων.

Βεβαίωση Πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο θανών στρατιωτικός δεν εμπίπτει στις διατάξεις απονομής πολεμικής συντάξεως στα μέλη της οικογενείας του.

(Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ./Υπεύθυνη Δήλωση Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.).

 

** Υποβολή ξεχωριστής αίτησης ανά δικαιούχο σε περίπτωση ενηλίκων.

*** Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, υποβολή αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα για λογαριασμό του/των ανηλίκου/κων τέκνου/νων (δικαιούχοι), μετά συνημμένων αντιγράφων ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης ασκούντος την γονική μέριμνα (1ος δικαιούχος), καθώς και εκάστου τέκνου (1ος δικαιούχος).

 

β. Ετήσια Χρηματική Αρωγή ΕΛΧΑΟΣ στα τέκνα:

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ./Αίτηση Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.).

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Βεβαίωση Φοίτησης ακαδημαϊκού έτους χορήγησης ετήσιου βοηθήματος Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ., σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (προκειμένου για τέκνα άνω των 18 ετών).

Βεβαίωση στρατολογικού γραφείου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι στρατεύσιμος.

Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δικαιούχου τέκνου, κατά την αρχική αίτηση χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΣ.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης 1ου δικαιούχου τέκνου που να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ (GR………).

 

** Προκειμένου για ανήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται από τον ασκών την γονική μέριμνα για κάθε τέκνο ξεχωριστά, ενώ για ενήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται αποκλειστικά από το δικαιούχο τέκνο.

*** Η Χρηματική Αρωγή καταβάλλεται σε τέκνα ηλικίας μέχρι 25 ετών.