ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων, Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και Πληρώματα Υποβρυχίων (Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α.)

1. Σύσταση-Λειτουργία-Σκοπός.

Ο Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α. συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 788/78 και την Φ.872/227863/13-9-78 απόφαση Υ.ΕΘ.Α., στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας των Ε.Δ., ως ανεξάρτητος λογαριασμός.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφάπαξ χρηματική αρωγή στις οικογένειες των φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων σε διατεταγμένη πτήση, πτώση ή κατάδυση, ιπταμένων, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και πληρωμάτων υποβρυχίων.

2. Χορήγηση Βοηθήματος θανάτου.

Το ύψος της χρηματικής αρωγής υπολογίζεται, για μεν τις οικογένειες των χειριστών, στο καταβαλλόμενο ανώτερο πτητικό επίδομα Β1΄ κατηγορίας, για δε τις οικογένειες των λοιπών ιπταμένων (πληρωμάτων), των αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων και των πληρωμάτων υποβρυχίων, στο ανώτερο πτητικό επίδομα Δ1΄ κατηγορίας. Αυτό ανέρχεται σε:

α. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για τη σύζυγο.

β. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για κάθε παιδί.

γ. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για την πατρική οικογένεια.

Σύμφωνα με την ΥΑ  58548 ΦΕΚ Β’ 1108/04-08-2005 απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α. το ποσό της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που προκύπτει, αυξάνεται από 01-01-2005 κατά ποσοστό 50% ανάλογα με την κατηγορία Β΄ ή Δ΄.

3. Χορήγηση Ετήσιου Βοηθήματος στα τέκνα.

Το ύψος της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης έχει καθορισθεί στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) (ΥΑ Φ.952/8/37959/Σ.8029/24-05-2018 ΦΕΚ Β’ 1870) για κάθε ανήλικο τέκνο μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον το τελευταίο φοιτά σε οποιαδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένεια. Με τη Φ. 950/8/28524/Σ.97/15-02-2002 (ΦΕΚ Β΄ 250) Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ καθορίσθηκε η χορήγηση ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα θανόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία Ιπταμένων-Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφών και Πληρωμάτων Υποβρυχίων από τον ειδικό λογαριασμό Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α..

4. Διενεργούμενες Κρατήσεις υπέρ Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α..

Στο επίδομα κινδύνου που λαμβάνου οι ανωτέρω κατηγορίες στελεχών, διενεργείται κράτηση 2% επί των χορηγούμενων επιδομάτων κινδύνου (Ν. 788/1978 ΦΕΚ Α’ 104/23-06-1978, άρθρο 7 παρ. 7(α)).

5. Δικαιολογητικά απονομής χρηματικών αρωγών βοηθημάτων Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α..

α. Εφάπαξ Χρηματική Αρωγή Θανάτου ΕΛΧΑΟΙΑ:

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α./Αίτηση Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α.).

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.

Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου, στηριζόμενη επί ενόρκου προανάκρισης, ότι ο αποβιώσας ή ο εξαφανισμένος στρατιωτικός τελούσε σε διατεταγμένη πτήση, πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση.

Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου περί του ύψους του μεγαλύτερου συντελεστή πτητικού επιδόματος της Β΄ ή της Δ’, κατά περίπτωση, κατηγορίας ιπταμένων.

Επικυρωμένο αντίγραφο αμετακλήτου απόφασης περί αφάνειας, μόνο για την περίπτωση των εξαφανιζόμενων.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης 1ου δικαιούχου αν είναι ενήλικος/ενήλικη και να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ (GR………).

Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δικαιούχου/χων.

 

** Υποβολή ξεχωριστής αίτησης ανά δικαιούχο σε περίπτωση ενηλίκων.

*** Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, υποβολή αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα για λογαριασμό του/των ανηλίκου/κων τέκνου/νων (δικαιούχοι), μετά συνημμένων αντιγράφων ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης ασκούντος την γονική μέριμνα (1ος δικαιούχος), καθώς και εκάστου τέκνου (1ος δικαιούχος).

 

β. Ετήσια Χρηματική Αρωγή ΕΛΧΑΟΙΑ στα τέκνα:

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α./Αίτηση Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α.).

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Βεβαίωση Φοίτησης ακαδημαϊκού έτους χορήγησης ετήσιου βοηθήματος Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α., σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (προκειμένου για τέκνα άνω των 18 ετών).

Βεβαίωση στρατολογικού γραφείου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι στρατεύσιμος.

Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δικαιούχου τέκνου, κατά την αρχική αίτηση χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΙΑ.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης 1ου δικαιούχου τέκνου που να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ (GR………).

 

** Προκειμένου για ανήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται από τον ασκών την γονική μέριμνα για κάθε τέκνο ξεχωριστά, ενώ για ενήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται αποκλειστικά από το δικαιούχο τέκνο.

*** Η Χρηματική Αρωγή καταβάλλεται σε τέκνα ηλικίας μέχρι 25 ετών.