ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αποστολή

1. Σκοπός.

Αποστολή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (εφ’ εξής Ε.ΛΟ.Α.Ν.) είναι η σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, χορήγηση εφ’ άπαξ Χρηματικού Βοηθήματος στους εξερχόμενους των τάξεων του Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος και σε περίπτωση θανάτου αυτών, στα μέλη της οικογενείας τους

2. Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν.).

α. Διάρθρωση.

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν. είναι 6μελής και αποτελείται από :

i. Πρόεδρο (Ανώτατος Μάχιμος Αξιωματικός),

ii. Αντιπρόεδρο (Ανώτατος Αξιωματικός),

iii. 4 ακόμα μέλη (Ανώτεροι ή Ανώτατοι Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) του Λιμενικού Σώματος) (ν. 3648/2008 ΦΕΚ Α’ 38/02-02-2008, άρθρο 28 παρ. 3).

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν. συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και τριών (3) τουλάχιστον μελών (ΥΑ Φ.952/2/127489 ΦΕΚ Β’ 472/16-03-2009, άρθρο 2).

β. Αρμοδιότητες.

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν. ασκεί την διοίκηση του Ταμείου και έχει την εξουσία να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, που τείνει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.).

3. Μέτοχοι Ε.ΛΟ.Α.Ν..

Μέτοχοι του Ε.ΛΟ.Α.Ν. είναι οι παρακάτω κατηγορίες εν ενεργεία στρατιωτικών:

α. Αξιωματικοί – Υπαξιωματικοί από παραγωγικές σχολές (Σ.Ν.Δ.-Σ.Σ.Α.Σ.-Σ.Λ.Δ.-Σ.Α.Ν.-Σ.Μ.Υ.Ν.-Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

β. Αξιωματικοί κοινών Σωμάτων, καθώς και οι απευθείας κατάταξης.

γ. Εθελόντριες – Εθελοντές των Ν.445/74 και Ν.705/77.

δ. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας Α/Σ του Ν.324/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2984/2002 (προστέθηκε άρθρο 14).

ε.  Ε.Π.Υ. και Ε.Μ.Θ. Ν.1848/89.

στ. Λιμενοφύλακες (Σ.Λ/Φ).

ζ. ΕΠ.ΟΠ.

4. Έναρξη – Λήξη μετοχικής σχέσης.

Η μετοχική σχέση του προσωπικού Π.Ν.-Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ., άρχεται από την κατάταξη ως μόνιμα στελέχη και λήγει με την οριστική έξοδο από τις τάξεις του Στρατεύματος. Η λήξη της μετοχικής σχέσης με τον Ε.Λ.Ο.Α.Ν. συντελείται την τελευταία ημέρα του μήνα όπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η διοικητική πράξη της αποστρατείας..

****Οι μέτοχοι που συμπλήρωσαν 35ετή χρόνο συμμετοχής, δύνανται να ζητήσουν την καταβολή του νόμιμου βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το στράτευμα, οπότε ο μέτοχος δύναται με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την οριστική έξοδό του από το στράτευμα.

5. Προϋποθέσεις χορηγήσεως εφ’ άπαξ βοηθήματος.

Δικαιούχοι χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος είναι οι κάτωθι :

α. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος αυτεπάγγελτα, καθώς και οι ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους.

β. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος για λόγους υγείας.

γ. Οι θανόντες εν ενεργεία μέτοχοι.

δ. Οι παραιτούμενοι, οι τιθέμενοι σε απόταξη και οι οριστικά εξερχόμενοι του στρατεύματος μέτοχοι συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον συμπληρώσουν 20ετή μετοχική σχέση και προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης.

*** Για τους παραιτούμενους, τιθέμενους σε απόταξη, καθώς και τους οριστικά εξερχόμενους του εκ της Σχολής Λιμενοφυλάκων μετόχους, συνεπεία καταδίκης, σύμφωνα με το ν. 3079, ΦΕΚ Α’ 311 από 10-12-2002 άρθρο 123 παρ. 5 που κατετάγησαν έως και την 09-12-2002, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον συμπληρώσουν 10ετή μετοχική σχέση και προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης.

6. Επιστροφή καταβληθεισών εισφορών.

Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης :

α. Εφόσον δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν, είτε την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, είτε την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Εφόσον έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.

7. Διοικητικές αποκαταστάσεις.

Όσοι αποκαθίστανται διοικητικώς καθ` οιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ  βοηθήματος  από  τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. (Ν.Δ. 398/1974-ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 16 παρ. 8).

8. Έσοδα Ε.ΛΟ.Α.Ν.

α. Όλοι οι μέτοχοι υποχρεούνται στην ακόλουθη εισφορά:

Κράτηση 3,9% (ΥΑ Φ. 952/6/32024/Σ.6454 ΦΕΚ Β’1485/30-04-2018 Άρθρο 1 παρ.1) επί :

Περιγραφή

Διάταξη

i. Βασικού Μισθού

Ν.Δ. 398/1974 ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 14 παράγραφος 1

ii. Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών

Ν.Δ. 398/1974 ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 14 παράγραφος 1

iii. Προσαύξηση Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών

Ν.Δ. 398/1974 ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 14 παράγραφος 1

iv. Ποσού 176,00 €

Ν. 4509/2017 ΦΕΚ Α’ 201/22-12-2017.

β. Λοιπές κρατήσεις/πόροι :

i. Κράτηση διαφοράς προαγωγής :

Στο ήμισυ της διαφοράς από το κατώτερο κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο σε κάθε μισθολογική εξέλιξη (αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου). Ν.Δ. 398/1974 ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 14 παράγραφος 4 και ΥΑ Αριθμ. Φ. 952/6/32024/Σ.6454 (ΦΕΚ Β’ 1485/30-04-2018).

ii. Κράτηση 5% επί των πάσης φύσεως οδοιπορικών εξόδων.

iii. Κράτηση 10% επί των πάσης καθαρών κερδών των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού.

iv. Ανταποδοτικοί πόροι για υπηρεσίες που παρέχει το Λ.Σ. σε τρίτους.

v. Κράτηση 2% επί των διενεργούμενων δαπανών Π.Ν.-Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ.

vi. Δωρεές και κληροδοτήματα.

vii. Τόκοι και λοιπές πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Ταμείου.

9. Προκαταβολή ποσού έναντι εφάπαξ βοηθήματος.

Ο Ε.ΛΟ.Α.Ν. προκειμένου να εξυπηρετήσει τους μετόχους του να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν αυτή που έχουν – δύναται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του- να χορηγεί μέρος από το εφάπαξ βοήθημα, ως προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του. Η ανωτέρω προκαταβολή είναι έντοκος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/74 και το επιτόκιο καθορίζεται ίσο με την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. ν.2469/1997.

Οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος, ανέρχονται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2913/2001, σε ποσοστό μέχρι 60% επί του δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους και με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει, κατά την παραπάνω ημερομηνία, 20 τουλάχιστον έτη συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό.

10. Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος από την 01/01/2017 και μετά. (Ν.398/1974 ΦΕΚ Α’ 116)- Ύψος Χρηματικών Παροχών Ε.ΛΟ.Α.Ν..

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα είναι παροχή που δίδεται από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. στους μετόχους του.

O τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 και συνίσταται, για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/12/2014 σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ν.Δ. 398/1974 και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4509/2017, ενώ για το χρονικό διάστημα 01/01/2015 και εντεύθεν από το μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ του Ν.4387/2016 (ανατοκιζόμενη επιστροφή κρατήσεων από την 01/01/2015 μέχρι και την διαγραφή του μετόχου από το στράτευμα). Η λήξη της μετοχικής σχέσης με τον Ε.Λ.Ο.Α.Ν. συντελείται την τελευταία ημέρα του μήνα όπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η διοικητική πράξη της αποστρατείας.

α. Με ν. 4509/2017 ΦΕΚ Α’ 201/22-12-2017, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ από την 01/01/2017 και μετά, για το τμήμα της παροχής που αφορά την μετοχική σχέση από την κατάταξη, έως την 31/12/2014, ως το άθροισμα :

Βασικού Μισθού Μισθολογικού κλιμακίου.

Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών.

Προσαυξήσεως Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών.

Ποσού 176,00 €.

β. Προσαυξήσεις επί του χορηγούμενου εφάπαξ Βοηθήματος :

Για τους μετόχους που αποβιώνουν ή φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρηνική περίοδο και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, το εφάπαξ βοήθημα που αντιστοιχεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31/12/2014 και καταβάλλεται στις οικογένειες αυτών, προσαυξάνεται ως ακολούθως:

Για συμμετοχή μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 30%.

Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά ποσοστό 25%.

Για συμμετοχή άνω των 20 ετών και μέχρι 25 ετών, κατά ποσοστό 20%.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δε μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 15 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 25 ετών.

Για τους μετόχους που απομακρύνονται από το Στράτευμα λόγο σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 20 έτη συμμετοχή στο Ταμείο, το βοήθημα που αντιστοιχεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31/12/2014 προσαυξάνεται ως ακολούθως:

Για συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά ποσοστό 20%.

Για συμμετοχή άνω των 10 ετών και μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 15%.

Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά ποσοστό 10%.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 10 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 20 ετών.

11. Δικαιολογητικά απονομής Εφάπαξ Βοηθημάτων/Επιστροφών Εισφορών.

α. Σε περίπτωση ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ / ΑΠΟΤΑΞΗΣ / ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ / ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.ΛΟ.Α.Ν./Εφάπαξ λόγω Αποστρατείας).

Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (ΓΕΝ/Β3) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ).

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΠΝ από ΓΕΝ- ΛΣ από Διαχείριση ΑΛΣ/ΔΟΔ).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

Πράξη κανονισμού Σύνταξης από τον ΕΦΚΑ/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Μόνο σε περίπτωση παραίτησης για τους καταταγέντες από την 01/01/1990 και μετά).

β. Σε περίπτωση αποστρατείας για ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ (σωματικής ανικανότητας) :

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.ΛΟ.Α.Ν./Εφάπαξ λόγω Αποστρατείας).

Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (ΓΕΝ/Β3) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ).

Αντίγραφο Γνωμάτευσης ΑΥΕΝ ή ΑΝΥΕ.

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΠΝ από ΓΕΝ- ΛΣ από Διαχείριση ΑΛΣ/ΔΟΔ).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

γ. Σε περίπτωση αποστρατείας λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ εν ενεργεία στελέχους :

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.ΛΟ.Α.Ν./Εφάπαξ λόγω Αποστρατείας).

Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (ΓΕΝ/Β3) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ).

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΠΝ από ΓΕΝ- ΛΣ από Διαχείριση ΑΛΣ/ΔΟΔ).

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

δ. Σε περίπτωση συμπλήρωσης 35ετίας :

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.ΛΟ.Α.Ν./ Εφάπαξ λόγω Συμπληρώσεως 35ετίας).

Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (ΓΕΝ/Β3) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ).

Φύλλο Μισθοδοσίας ΜΗΝΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΠΝ από ΓΕΝ- ΛΣ από Διαχείριση ΑΛΣ/ΔΟΔ).

Αντίγραφο ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δικαιούχου.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Πτυχία για τυχόν αναγνώριση υπηρεσίας.

ε. Σε περίπτωση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ λόγω ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ χωρίς ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης

(Αιτήσεις/ Ε.ΛΟ.Α.Ν./Αίτηση Επιστροφής Εισφορών).

Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (ΓΕΝ/Β3) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ).

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΠΝ από ΓΕΝ- ΛΣ από Διαχείριση ΑΛΣ/ΔΟΔ).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).