Ημερολόγιο

00:27, 23rd April 2021
April 2021
WeekMTWTFSS
131234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png3.png9.png8.png1.png0.png6.png
Today16
Yesterday982
This week4048
This month18588
Total1398106

Visitor Info

  • IP: 3.215.183.251
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Friday, 23 April 2021 00:27

Article Index


 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ


Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επί πλέον της δαπάνης, που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. 

Κατ’ εξαίρεση χορηγείται ποσοστό της διαφοράς, που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής και χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Βεβαίωση Ν. Επιμελητή στην οποία να φαίνεται το χρηματικό ποσό που εισέπραξε (όταν η δαπάνη αφορά φάρμακα).

3. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

4. Αντίγραφο της εντολής του βιβλιαρίου όπου είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός του Νοσοκομείου (όταν η δαπάνη αφορά νοσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο).


 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για κάθε μέλος του ΕΛΠΝ ή μέλος της οικογενείας του αναγνωρίζεται η προμήθεια ενός ζεύγους γυαλιών οράσεως κάθε δύο (2) χρόνια.

Το ανώτατο όριο παροχής για προμήθεια κάθε ζεύγους γυαλιών καθορίζεται, ως εξής:

(1) Για τον ίδιο τον ασφαλισμένο σαράντα τέσσερα ευρώ (44,00 €) πλέον του δικαιουμένου από το Δημόσιο.

(2) Για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του ογδόντα οκτώ ευρώ (88,00 €).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται μετά από γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε., μπορεί το Δ.Σ., κατά την κρίση του, να εγκρίνει την παροχή ειδικών γυαλιών ή δύο ζευγών γυαλιών οράσεως.

Οι παροχές που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο αποτελούν τα ανώτατα όρια, με γενικό περιορισμό ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 90% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους

α. Αίτηση (pdf).

β. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από τον ΕΛΠΝ για την προμήθεια γυαλιών του (pdf).

2. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογενειών)

α. Αίτηση (pdf).

β. Έντυπο συνταγής γυαλιών.

γ. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περιθάλψεως θεωρημένη.

δ. Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της  τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από τον ΕΛΠΝ για την προμήθεια γυαλιών μέλους της οικογενείας του για το οποίο ζητά την χρηματική παροχή (pdf).

στ. Ιατρική Γνωμάτευση περί της ανάγκης χρήσης γυαλιών οράσεως.


 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Η’ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για να αντιμετωπισθούν οι επί πλέον δαπάνες φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού με καισαρική τομή, το Δ.Σ. του ΕΛΠΝ μπορεί να εγκρίνει κατά την κρίση του ενιαίο ποσό παροχής τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (382,00) για το πρώτο και δεύτερο παιδί και τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440,00) για το τρίτο παιδί και πάνω, για όλες τις κατηγορίες βαθμοφόρων.                                                               

Ειδικά στην περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή καταβάλλεται, επιπλέον των τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (382,00), το υπολειπόμενο πόσο από εκείνο που εγκρίθηκε από την Υγειονομική Επιτροπή (επειδή χαρακτηρίζεται Νοσοκομειακή Περίθαλψη) μέχρι να καλυφθεί το 90% της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο.

Για βαθμοφόρους των οποίων ο τοκετός έχει γίνει σε χώρα του εξωτερικού στον ΕΛΠΝ θα προσκομίζεται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το ειδικό τμήμα του Ληξιαρχείου Αθηνών. 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

1. Αίτηση (pdf).

2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. (Σε περιπτώσεις 3ου παιδιού και άνω).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

1. Αίτηση (pdf).

2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

3. Απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής για έγκριση του δικαιούμενου από το Δημόσιο ποσού.


 

 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Σε όλες τις περιπτώσεις οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών ο ΕΛΠΝ συμβάλει με ανάλογο ποσοστό στην συνολική δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και μέχρι να συμπληρωθεί το 90% αυτής σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου.       

2. Κατ’ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

3. Συγκεκριμένα:

α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρέχει:

(1) Στις οδοντοπροσθετικές εργασίες ποσοστό 15% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο παρέχει 75% αυτής.

(2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες δεν παρέχει κανένα ποσοστό δεδομένου ότι καλύπτονται κατά 100% από το Δημόσιο.

β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους παρέχει :

(1) Στις οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες ποσοστό 40% της  δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο  καλύπτει το 50% αυτής.

(2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες καλύπτει το ποσοστό 10% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το 80% αυτής.

4. Ο ΕΛΠΝ παρέχει ποσοστό 30% επί της αξίας του χρησιμοποιηθέντος υλικού για όλα τα ασφαλισμένα σε αυτό μέλη (άμεσα και έμμεσα). Το Δημόσιο για την αξία του χρησιμοποιηθέντος υλικού δεν παρέχει κανένα ποσό, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο για τους ίδιους τους Στρατιωτικούς (απώλεια δοντιών σε διατεταγμένη υπηρεσία, εξαγωγή δοντιών για θεραπεία σοβαρού νοσήματος κλπ).

5. Στις περιπτώσεις των οδοντοπροσθετικών εργασιών θα πρέπει να ζητείται από τον θεράποντα οδοντίατρο να αναλύει πάνω στο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή την απόδειξη εισπράξεως το ποσό της δαπάνης ως κατωτέρω:

α. Αμοιβή ιατρού.

β. Αμοιβή οδοντοτεχνίτη.

γ. Αξία χρησιμοποιηθέντος υλικού.

Η ανωτέρω ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου το Δ.Σ. του ΕΛΠΝ να μπορεί να εγκρίνει το ποσοστό που δικαιούται ο άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένος για την αξία του υλικού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Αίτηση (pdf).

2. Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

3. Εντολή Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Αίτηση (pdf).

2. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.


 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας για τους άμεσα ασφαλισμένους βαθμοφόρους καθώς και για όλα τα προστατευόμενα από αυτούς  μέλη της οικογενείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του βοήθημα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά:

Για Αξιωματικούς:      440,00 €

Για Ανθυπασπιστές:  381,00 €

Για Υπαξιωματικούς: 352,00 €    

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

1. Αίτηση (pdf).

2. Βεβαίωση του Ν. Επιμελητή για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο  χρηματικού ποσού.

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου ή Δελτίου παροχής υπηρεσιών του γραφείου  τελετών.

4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΑΔΕΛΦΩΝ

1. Αίτηση (pdf).

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3. Τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.

4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται, ότι ο αποθανών συντηρούνταν από τον αιτούντα, καθώς και ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται να ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο. Στην ίδια δήλωση να αναφέρεται επίσης εάν ο γονέας ή αδελφός που πέθανε ήταν ή όχι ασφαλισμένος στο Δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Σε καταφατική περίπτωση να αναφέρεται σε ποιόν φορέα ήταν ο αποθανών ασφαλισμένος (pdf).

5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δηλώσεως του θανόντος.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος, για τον επιμερισμό των  εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι αδελφοί του αιτούντος.


 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, η οποία αφορά σοβαρά θέματα υγείας των άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένων και η οποία δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες παροχές, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΠΝ κατά την απόλυτη κρίση του να χορηγεί οικονομικό βοήθημα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της οικονομικής αντοχής του Ειδικού Λογαριασμού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Υπηρεσιακή αναφορά προς ΓΕΝ/ ΔΚΒ στην οποία θα αναφέρεται με λεπτομέρεια το  είδος η έκταση κλπ της έκτακτης ανάγκης που παρουσιάσθηκε, αν έχει ληφθεί άλλο οικονομικό βοήθημα κατά το παρελθόν από τον ΕΛΠΝ, καθώς επίσης και αν το Δημόσιο καλύπτει ή όχι την δαπάνη ή μέρος αυτής.

3. Πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτουν και θα υποστηρίζονται τα αναφερόμενα  στην παραπάνω αναφορά.

4. Πρωτότυπες αποδείξεις ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, σε περίπτωση που ο αιτών τις έχει υποβάλλει στο Δημόσιο.

5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (εάν υπάρχει).


 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται ποσοστό μέχρι 60% για κάθε μία από τις νυχτερινές απασχολήσεις, που δεν αναγνωρίσθηκαν για την περίπτωση από το Δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και μέχρι 90 απασχολήσεις κατά προστατευόμενο ασθενή σε δύο (2) χρόνια.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

1. Αίτηση (pdf).

2. Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών της νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας.

3. Βεβαιωτικό ιατρού ΠΝ στο οποίο να βεβαιώνεται η ανάγκη απασχολήσεως  αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας.

4. Γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. με την οποία να εγκρίνεται η κάλυψη των ημερών που  αναγνωρίζει το Δημόσιο (15 ημέρες).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

1. Απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1, 2, 3 ως ανωτέρω και επιπλέον

2. Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού που ανήκει το προστατευόμενο μέλος στην οποία να φαίνεται η έγκριση των ημερών που αναγνωρίζει το Δημόσιο ή ο ασφαλιστικός οργανισμός.
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Για κάθε δαπάνη αμοιβής ιδιώτη ιατρού τον οποίον δύναται να επισκέπτονται μόνο τα προστατευόμενα μέλη, για την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια φαρμάκων κλπ, η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παρέχεται από τον ΕΛΠΝ ποσοστό από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Βεβαίωση Ιατρού ΠΝ για την ανάγκη της θεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής.

3. Απόδειξη ή Τιμολόγιο πληρωμής του ιατρού, φαρμακοποιού ή εργαστηρίου όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς η αιτία και το καταβληθέν ποσό.

4. Σε περίπτωση υποβολής δαπάνης για αμοιβή ιατρού λόγω παροχής υπηρεσιών για εξέταση ασθενούς, που έχει εγκριθεί από την Α.Ν.Υ.Ε., η ανωτέρω ζητούμενη 


 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΑΜΕΑ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων μόνο για τα προστατευόμενα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει βοήθημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών ευρώ (23,00 €) ημερησίως.

2. Για τη συμμετοχή των προστατευομένων μελών ΑμεΑ σε ειδικές κατασκηνώσεις το παραπάνω βοήθημα παρέχεται έως του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52,00 €) ημερησίως.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Ονομαστική βεβαίωση κατασκήνωσης ή ειδικής κατασκήνωσης στην οποία να αναγράφονται ονομαστικά ο αριθμός των  παιδιών, το σύνολο των ημερών που παραθέρισαν καθώς και το ημερήσιο κόστος.

3. Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της κατασκήνωσης ή της ειδικής κατασκήνωσης κατά περίπτωση με αναγραφόμενο το Α.Φ.Μ.

4. Μόνο για τις περιπτώσεις συμμετοχής προστατευομένων μελών ΑμεΑ σε ειδικές κατασκηνώσεις Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. ή ΑΝΥΕ, στην οποία θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του προστατευόμενου μέλους/ κατασκηνωτή.


 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται Δικηγορική αμοιβή μόνο στα άμεσα ασφαλισμένα μέλη και μόνο για υποθέσεις που απορρέουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αντίδικος δεν είναι το ΠΝ ή μέλος της οικογένειας του αιτούντος.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού είναι ανάλογο με τις ελάχιστες αμοιβές των Δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων οι οποίες καθορίζονται  με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Το ποσοστό δύναται να κυμαίνεται από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (pdf).

2. Αναφορά του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η σχετική με την υπηρεσία υπόθεση καθώς και η ιδιότητα των αντιδίκων.

3. Παραστατικά έγγραφα της αμοιβής του δικηγόρου ή του δικηγορικού γραφείου που  παρέχει τις υπηρεσίες υπεράσπισής.

4. Κάθε άλλο έγγραφο που κατά την γνώμη του αιτούντος θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του Δ.Σ. για την λήψη αποφάσεως.

5. Ιεραρχική διαβίβαση/ υποβολή της αίτησης στον ΕΛΠΝ, με τα ανωτέρω, όπου ο  Κυβερνήτης/ Διευθυντής/ Διοικητής θα διατυπώνει την άποψή του.


 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝ

 

1. Τα τιμολόγια ανά ομάδα εργασιών (Ορθοδοντικές, Οδοντοπροσθετικές) θα υποβάλλονται κάθε δίμηνο από το ΝΝΑ (Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ) στο ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ για έλεγχο.

2. Τα τιμολόγια θα είναι «επί πιστώσει» και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

α. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων και συνημμένα πρωτότυπες εντολές Β.Υ.Π. του κάθε ασφαλισμένου, οπού θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και το ποσό, καθώς επίσης η έναρξη και το πέρας των εργασιών αυτών. Διευκρινίζεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν θα αναγράφονται στις εντολές Β.Υ.Π. αλλά σε απλό πίνακα, ο οποίος θα αναφέρει τα στοιχεία του δικαιούχου, τα υλικά και τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν και θα υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό.

β. Βεβαίωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδιο εξειδικευμένο Προσωπικό του ΝΝΑ, ότι οι αναγραφόμενες στα τιμολόγια/ Β.Υ.Π. και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν υπερβαίνουν το ανάλογο ποσοστό της συνολικής δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 77 της Απόφασης ΥΕΘΑ υπ’αριθ. 21718/1964 (ΦΕΚ Β΄ 130/18-02-1965) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ 874.1/3/85 (ΦΕΚ Β΄ 102/27-02-1985).

γ. Διαταγή σύστασης επιτροπής παραλαβής, πρωτόκολλο παραλαβής υλικών ή εργασιών κατά περίπτωση, διαταγή έγκρισης δαπάνης διευθυντού.

3. Στη συνέχεια ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εν λόγω δαπανών, θα διαβιβάζει τα παραστατικά στο Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ θα υποβάλει:

α. Στο ΝΝΑ το σύνολο των παραστατικών εν λόγω δαπανών.

β. Στο ΜΤΝ/ ΕΛΠΝ έναν (1) πίνακα δαπανών που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία δικαιούχων (εν ενεργεία προσωπικό ΠΝ και προστατευόμενα μέλη) τους αριθμούς Β.Υ.Π. και τα αναλογούντα ποσά, ώστε να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ/ ΕΛΠΝ το συνολικό ποσό και εν συνεχεία πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του ΝΝΑ προκειμένου να εξοφληθούν οι εκάστοτε δικαιούχοι εργολάβοι/ προμηθευτές των σχετικών συμβάσεων.     

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top