Ημερολόγιο

15:18, 26th October 2021
October 2021
WeekMTWTFSS
39123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

1.png5.png6.png4.png0.png5.png6.png
Today604
Yesterday938
This week1542
This month21405
Total1564056

Visitor Info

 • IP: 3.237.16.210
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Tuesday, 26 October 2021 15:18
   mtn           pn              limeniko         

Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.)

     1.   Σκοπός.

Αποστολή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (εφ’ εξής Ε.ΛΟ.Α.Ν.) είναι η σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, χορήγηση εφ’ άπαξ Χρηματικού Βοηθήματος στους εξερχόμενους των τάξεων του Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος και σε περίπτωση θανάτου αυτών, στα μέλη της οικογενείας τους 

      2.   Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν.).

α. Διάρθρωση.

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν. είναι 6μελής και αποτελείται από :

 1. Πρόεδρο (Ανώτατος Μάχιμος Αξιωματικός),
 2. 5 ακόμα μέλη (Ανώτεροι ή Ανώτατοι Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) του Λιμενικού Σώματος) (ν. 3648/2008 ΦΕΚ Α' 38/02-02-2008, άρθρο 28 παρ. 3).

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν. συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και τριών(3) τουλάχιστον μελών (ΥΑ Φ.952/2/127489 ΦΕΚ Β' 472/16-03-2009, άρθρο 2).

β. Αρμοδιότητες.

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Ν. ασκεί την διοίκηση του Ταμείου και έχει την εξουσία να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, που τείνει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.).

     3.  Μέτοχοι Ε.ΛΟ.Α.Ν.

Μέτοχοι του Ε.ΛΟ.Α.Ν. είναι οι παρακάτω κατηγορίες εν ενεργεία στρατιωτικών:

  α. Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί από παραγωγικές σχολές (Σ.Ν.Δ.-Σ.Σ.Α.Σ.-Σ.Λ.Δ.-Σ.Α.Ν.-Σ.Μ.Υ.Ν.-Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

  β. Αξιωματικοί κοινών Σωμάτων, καθώς και οι απευθείας κατάταξης.      

  γ. Εθελόντριες – Εθελοντές των Ν.445/74 και Ν.705/77.

  δ. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας Α/Σ του Ν.324/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2984/2002 (προστέθηκε άρθρο 14).

  ε. Ε.Π.Υ. και Ε.Μ.Θ. Ν.1848/89.

στ. Λιμενοφύλακες (Σ.Λ/Φ).      

  ζ. ΕΠ.ΟΠ..

     4.   Έναρξη - Λήξη μετοχικής σχέσης.

Η μετοχική σχέση του προσωπικού Π.Ν.-Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ., άρχεται από την κατάταξη ως μόνιμα στελέχη και λήγει με την οριστική έξοδο από τις τάξεις του Στρατεύματος. Η λήξη της μετοχικής σχέσης με τον Ε.Λ.Ο.Α.Ν. συντελείται την τελευταία ημέρα του μήνα όπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η διοικητική πράξη της αποστρατείας..

****Οι μέτοχοι που συμπλήρωσαν 35ετή χρόνο συμμετοχής, δύνανται να ζητήσουν την καταβολή του νόμιμου βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το στράτευμα, οπότε ο μέτοχος δύναται με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την οριστική έξοδό του από το στράτευμα.

     5.   Προϋποθέσεις χορηγήσεως εφ’ άπαξ βοηθήματος.

 Δικαιούχοι χορήγησης εφ’ άπαξ βοηθήματος είναι οι κάτωθι :

    α. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος αυτεπάγγελτα, καθώς και οι ευδοκίμως τερματίσαντεςτην υπηρεσία τους.

    β. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος για λόγους υγείας.

    γ. Οι θανόντες εν ενεργεία μέτοχοι.

    δ. Οι παραιτούμενοι, οι τιθέμενοι σε απόταξη και οι οριστικά εξερχόμενοι του στρατεύματος μέτοχοι συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον συμπληρώσουν 20ετή μετοχική σχέση και προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης

***Για τους παραιτούμενους, τιθέμενους σε απόταξη, καθώς και τους οριστικά εξερχόμενους του εκ της Σχολής Λιμενοφυλάκων μετόχους, συνεπεία καταδίκης, σύμφωνα με το ν. 3079, ΦΕΚ Α’ 311 από 10-12-2002 άρθρο 123 παρ. 5 που κατετάγησαν έως και την 09-12-2002, δικαιούνται εφ’ άπαξ βοηθήματος, εφόσον συμπληρώσουν 10ετή μετοχική σχέση και προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης.

     6.   Επιστροφή καταβληθεισών εισφορών.

Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης :

α. Εφόσον δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν, είτε την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, είτε την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Εφόσον έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.

     7.   Διοικητικές αποκαταστάσεις.

Όσοι αποκαθίστανται διοικητικώς καθ` οιονδήποτε  τρόπο, δεν δικαιούνται συμπληρωματικού εφ’ άπαξ βοηθήματος από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. (Ν.Δ. 398/1974-ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 16 παρ. 8.

     8.   Έσοδα Ε.ΛΟ.Α.Ν.

  α. Όλοι οι μέτοχοι υποχρεούνται στην ακόλουθη εισφορά:

Κράτηση 3,9% (ΥΑ Φ. 952/6/32024/Σ.6454 ΦΕΚ Β’1485/30-04-2018 Άρθρο 1 παρ.1) επί :

 Περιγραφή Διάταξη 
 i. Βασικού Μισθού    Ν.Δ. 398/1974 ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 14 παράγραφος 1
 ii. Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών
 iii. Προσαύξηση Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών
 iv. Ποσού 176,00 €  Ν. 4509/2017 ΦΕΚ Α’ 201/22-12-2017.

β. Λοιπές κρατήσεις/πόροι :

     1.   Κράτηση διαφοράς προαγωγής :

Στο ήμισυ της διαφοράς από το κατώτερο κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο σε κάθε μισθολογική εξέλιξη (αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου). Ν.Δ. 398/1974 ΦΕΚ Α’ 116/30-04-1974, άρθρο 14 παράγραφος 4 και ΥΑ Αριθμ. Φ. 952/6/32024/Σ.6454 (ΦΕΚ Β' 1485/30-04-2018).

     2.   Κράτηση 5% επί των πάσης φύσεως οδοιπορικών εξόδων.

     3.   Κράτηση 10% επί των πάσης καθαρών κερδών των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού.

     4.   Ανταποδοτικοί πόροι για υπηρεσίες που παρέχει το Λ.Σ. σε τρίτους.

     5.   Κράτηση 2% επί των διενεργούμενων δαπανών Π.Ν.-Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ.

     6.   Δωρεές και κληροδοτήματα.

     7.   Τόκοι και λοιπές πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Ταμείου.

     9.   Προκαταβολή ποσού έναντι εφ’ άπαξ βοηθήματος.

Ο Ε.ΛΟ.Α.Ν. προκειμένου να εξυπηρετήσει τους μετόχους του να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν αυτή που έχουν, δύναται να χορηγεί μέρος από το εφ’ άπαξ βοήθημα, ως προκαταβολή έναντι του εφ’ άπαξ βοηθήματος, που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του. Η ανωτέρω προκαταβολή είναι έντοκος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/74 και το επιτόκιο καθορίζεται ίσο με την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. ν.2469/1997.

Οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος, ανέρχονται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2913/2001, σε ποσοστό μέχρι 60% επί του δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους και με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει, κατά την παραπάνω ημερομηνία, 20 τουλάχιστον έτη συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό.

     10. Τρόπος υπολογισμού εφ’ άπαξ βοηθήματος από την 01/01/2017 και μετά. (Ν.398/1974 ΦΕΚ Α’ 116) - Ύψος Χρηματικών Παροχών Ε.ΛΟ.Α.Ν.

Το εφ’ άπαξ χρηματικό βοήθημα είναι παροχή που δίδεται από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. στους μετόχους του.

O τρόπος υπολογισμού του εφ’ άπαξ βοηθήματος ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 και συνίσταται, για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/12/2014 σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ν.Δ. 398/1974 και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4509/2017, ενώ για το χρονικό διάστημα 01/01/2015 και εντεύθεν από το μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ του Ν.4387/2016 (ανατοκιζόμενη επιστροφή κρατήσεων από την 01/01/2015 μέχρι και την διαγραφή του μετόχου από το στράτευμα). Η λήξη της μετοχικής σχέσης με τον Ε.Λ.Ο.Α.Ν. συντελείται την τελευταία ημέρα του μήνα όπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η διοικητική πράξη της αποστρατείας.

α. Με ν. 4509/2017 ΦΕΚ Α’ 201/22-12-2017, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού εφ’ άπαξ από την 01/01/2017 και μετά, για το τμήμα της παροχής που αφορά την μετοχική σχέση από την κατάταξη, έως την 31/12/2014, ως το άθροισμα :

 • Βασικού Μισθού Μισθολογικού κλιμακίου.
 • Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών.
 • Προσαυξήσεως Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών.
 • Ποσού 176,00 €.

β. Προσαυξήσεις επί του χορηγούμενου εφ΄ άπαξ Βοηθήματος :

Για τους μετόχους που αποβιώνουν ή φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρηνική περίοδο και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, το εφάπαξ βοήθημα που αντιστοιχεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31/12/2014 και καταβάλλεται στις οικογένειες αυτών, προσαυξάνεται ως ακολούθως:

 • Για συμμετοχή μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 30%.
 • Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά ποσοστό 25%.
 • Για συμμετοχή άνω των 20 ετών και μέχρι 25 ετών, κατά ποσοστό 20%.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δε μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 15 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 25 ετών.

Για τους μετόχους που απομακρύνονται από το Στράτευμα λόγο σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 20 έτη συμμετοχή στο Ταμείο, το βοήθημα που αντιστοιχεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31/12/2014 προσαυξάνεται ως ακολούθως:

 • Για συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά ποσοστό 20%.
 • Για συμμετοχή άνω των 10 ετών και μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 15%.
 • Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά ποσοστό 10%.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 10 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 20 ετών.

     11.  Δικαιολογητικά απονομής Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων/Επιστροφών εισφορών.

α. Σε περίπτωση Αυτεπάγγελτης Αποστρατείας/Παραίτησης/Απόταξης/Αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας/Ευδοκίμου Τερματισμού Υπηρεσίας :

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης. Για το Υπόδειγμα της Αίτησης Πατήστε ΕΔΩ (PDF).
 • Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ.) αποστρατείας.
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (Π.Ν.) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Λ.Σ.).
 • Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ GR…….. τραπέζης με πρώτα τα στοιχεία του δικαιούχου.
 • Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Πτυχία για τυχόν αναγνώριση υπηρεσίας.
 • Πράξη κανονισμού Σύνταξης από τον Ε.Φ.Κ.Α..

β. Σε περίπτωση αποστρατείας λόγω υγείας :

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης. Για το Υπόδειγμα της Αίτησης Πατήστε ΕΔΩ (PDF).
 • Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ.) αποστρατείας.
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (Π.Ν.) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Λ.Σ.).
 • Αντίγραφο Γνωμάτευσης Α.Υ.Ε.Ν./Α.Ν.Υ.Ε..
 • Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ GR……… τραπέζης με πρώτα τα στοιχεία του δικαιούχου.
 • Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Πτυχία για τυχόν αναγνώριση υπηρεσίας..
 • Πράξη κανονισμού Σύνταξης από τον Ε.Φ.Κ.Α..

γ. Σε περίπτωση αποστρατείας λόγω θανάτου :

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης. Για το Υπόδειγμα της Αίτησης Πατήστε ΕΔΩ (PDF).
 • Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ.) αποστρατείας.
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (Π.Ν.) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Λ.Σ.).
 • Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 • Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ GR……… τραπέζης με πρώτα τα στοιχεία του δικαιούχου.
 • Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Πτυχία για τυχόν αναγνώριση υπηρεσίας.
 • Βεβαίωση Πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).
 • Πράξη κανονισμού Σύνταξης από τον Ε.Φ.Κ.Α..

δ. Σε περίπτωση συμπλήρωσης 35ετίας :

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης. Για το Υπόδειγμα της Αίτησης Πατήστε ΕΔΩ (PDF).
 • Αντίγραφο φύλλου μισθοδοσίας μηνός που κατατίθεται η αίτηση.
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (Π.Ν.) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Λ.Σ.).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ GR……… τραπέζης με πρώτα τα στοιχεία του δικαιούχου.
 • Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Πτυχία για τυχόν αναγνώριση υπηρεσίας.

ε. Σε περίπτωση επιστροφής εισφορών :

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης. Για το Υπόδειγμα της Αίτησης Πατήστε ΕΔΩ (PDF).
 • Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ.) αποστρατείας.
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (Π.Ν.) ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Λ.Σ.).
 • Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Π.Ο.Ν.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ GR……… τραπέζης με πρώτα τα στοιχεία του δικαιούχου.

Αναζήτηση

Military Club

01 logo final militaryclub

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top