Ημερολόγιο

20:35, 22nd October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png9.png8.png0.png
Today395
Yesterday314
This week395
This month7530
Total971980

Visitor Info

  • IP: 54.162.133.222
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Monday, 22 October 2018 20:35


Προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος


1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας μπορούν να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί σ' αυτούς κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, προς τον αποκλειστικό σκοπό, να αποκτήσουν αυτοί στέγη ή να επεκτείνουν ή βελτιώσουν ιδιόκτητη στέγη που υπάρχει ήδη.
2. Το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Ειδικού Λογαριασμού, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και αναλόγως της οικονομικής κατάστασης κάθε Ειδικού Λογαριασμού (ά. 2 § 5 ν. 2913/2001- σύμφωνα με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 952.1/925095/ 8.1.2002, η χορηγούμενη προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος ορίζεται σε ποσοστό 60 %, με έναρξη ισχύος από ημερομηνία έκδοσης του ν. 2913/ 2001, ήτοι από 25.3.2001).
3. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση χορήγησης της προκαταβολής.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη προκαταβολή βοηθήματος είναι έντοκη. Το σχετικό επιτόκιο βάσει της απόφασης 153/2-7-2003 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο:
α. Από το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και
β. Από το επιτόκιο των 3ετων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις λοιπές χορηγήσεις.
Για τον καθορισμό του επιτοκίου θα λαμβάνεται υπόψη το μέσο σταθμικό επιτόκιο που διαμορφώνεται κατά την τελευταία, πριν την χορήγηση του δανείου, δημοπρασία αρχικής έκδοσης ή επανέκδοσης ομολόγων του Δημοσίου σταθερού επιτοκίου με αντίστοιχη διάρκεια, το οποίο αναφέρεται στη εκάστοτε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
5. Με την Φ.872/229160/28-09-74 απόφαση ΥΠΕΘΑ εγκρίθηκαν οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για τον καθορισμό της προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούμενους μετόχους αυτών, για την απόκτηση στέγης καθώς και για την , επέκταση ή βελτίωση υφισταμένης ιδιόκτητης στέγης.
6. Στην έννοια της ιδιόκτητης στέγης περιλαμβάνεται και η προικώα στέγη
7. Το ποσό της προκαταβολής που καθορίζεται στην παρ. 2 δεν μπορεί να είναι ανώτερο αυτού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των υφιστάμενων στεγαστικών αναγκών του αιτούντος.
8. Η χορήγηση των προκαταβολών της παρ. 2 μπορεί ν' αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής σε περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρις ότου αυτές αρθούν.
9. Η σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση της προκαταβολής καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.
10. Τα δικαιολογητικά καταβολής της προκαταβολής που αναφέρεται στην παρ. 5 καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
γ) Ταμειακή Βεβαίωση αποδοχών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του ά. 8 ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες επέκτασης ή βελτίωσης της ιδιόκτητης οικίας που θα εκτελεσθούν και το ύψος της δαπάνης των αντίστοιχων εργασιών.
ε) Έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του ΑΟΟΑ, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμπλέκεται ο ΑΟΟΑ για τη χορήγηση της αιτουμένης προκαταβολής
στ)  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
ζ) Σε περίπτωση αγοράς έτοιμης οικίας, αντίγραφο του συμβολαίου ή προσυμφώνου, από το οποίο να προκύπτει το οφειλόμενο ποσό του τιμήματος για την κάλυψη του οποίου ζητείται η χορήγηση της προκαταβολής.
11.    Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου της ακριβείας των όσων αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 10 περ. δ'. (Οι εδώ παρ. 5 επ. διαμορφώθηκαν με βάση την Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φ. 872/229160/1974, ΦΕΚ Β' 962, όπως ισχύει μετά από τροποποιήσεις, όπως προαναφέρθηκε, το 1976 και  το 1983 για την ήδη αριθμούμενη § 9, και το 1976 (ΦΕΚ Β' 746) και το 1978 (ΦΕΚ Β' 245) για την ήδη αριθμούμενη § 10, εδ. δ', ε' και στ').

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top