Ημερολόγιο

20:30, 22nd October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png9.png7.png8.png
Today393
Yesterday314
This week393
This month7528
Total971978

Visitor Info

  • IP: 54.162.133.222
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Monday, 22 October 2018 20:30


Προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος


1. Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται όσοι έχουν  δεκαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διακοπή της μετοχικής σχέσης οφείλεται σε σωματική ανικανότητα ή θάνατο, για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση δεκαετούς συμμετοχής.
2. Όσοι έχουν μικρότερο χρόνο συμμετοχής δικαιούνται να λάβουν πίσω άτοκα τις πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν.
3. Όσοι μέτοχοι παραιτούνται, τίθενται σε απόταξη και όσοι εξέρχονται οριστικώς από το Στράτευμα συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από τον βαθμό, δικαιούνται βοηθήματος, εφόσον αποκτήσουν δικαίωμα για σύνταξη από το Δημόσιο.
4. Όσοι δεν δικαιούνται σύνταξη, λαμβάνουν πίσω άτοκα από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας τις πάγιες εισφορές που κατέβαλαν πράγματι.
5. Σε περίπτωση απονομής της σύνταξης στην οικογένεια του μετόχου που εξήλθε λόγω καταδίκης, οι χρηματικές παροχές καταβάλλονται στα συνταξιοδοτούμενα μέλη αυτής, κατ' ισομοιρία.
6. Οι χρηματικές παροχές είναι απαιτητές μετά την έξοδο του δικαιούχου από το Στράτευμα και καταβλητέες εντός τριμήνου από την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από αυτόν.
7. Η χορήγηση των χρηματικών παροχών ενεργείται επί τη βάσει απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας μετά από αίτηση των δικαιούχων προσώπων και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των οικείων Ειδικών Λογαριασμών (βλ. κατωτ., §§ 9 και 10 του παρόντος άρθρου).
8. Οσοι αποκαθίστανται διοικητικώς με οποιονδήποτε τρόπο δεν δικαιούνται συμπληρωματικού μερίσματος ή εφάπαξ βοηθήματος από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας. Γι' αυτούς που επανέρχονται πράγματι στην ενέργεια εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος, όπως ισχύει σήμερα (ά. 20 § 2 ν. 1545/1985). 
9. Εφεδροι εξ Εφεδρείας ή εξ απονομής Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ' όσον κατά την έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία αποκτήσουν δικαίωμα στρατιωτικής σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούνται να λάβουν από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας (ά. 6 ν. 788/ 1978, όπως συμπληρώθηκε με το  ά. 1 ν. 1544/ 1985 ως προς τις εδώ παρ.9 -11 ):
α. Όσοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από την ονομασία τους σε Εφέδρους Αξιωματικούς, τις εισφορές, οι οποίες κρατήθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τις αποδοχές τους υπέρ των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί τη βάσει του ισχύοντος ποσοστού κατά την έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία και επί των αποδοχών τις οποίες ελάμβαναν προ της εξόδου τους, και ως εισφορές νοούνται εκείνες επί των οποίων υπολογίζονται οι υπέρ των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών εισφορές.
β. Όσοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από την ονομασία τους σε Εφέδρους Αξιωματικούς, το βοήθημα που προβλέπεται για τους λοιπούς μετόχους των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών και υπολογίζεται επί τη βάσει του βαθμού τον οποίο έφεραν προ της εξόδου τους και του χρόνου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τους, χρόνου ο οποίος αρχίζει από την ονομασία τους σε Εφέδρους Αξιωματικούς. Τυχόν κρατήσεις που δεν ενεργήθηκαν από τις αποδοχές τους, κατά τον ανωτέρω χρόνο, υπολογίζονται και καταβάλλονται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 788/1978.
10. Όσοι έχουν υπηρεσία Εφέδρου Αξιωματικού σε περισσότερους από ένα Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαιούνται να λάβουν τις παροχές που αναφέρει η παρ. 1 του παρόντος από τον Ειδικό Λογαριασμό του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν προ της συνταξιοδοτήσεώς τους, οι δε εισφορές τούτων που καταβλήθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό άλλου ή άλλων Κλάδων μεταφέρονται άτοκα στον δικαιούχο Ειδικό λογαριασμό.
11. Μόνιμοι από την εφεδρεία αξιωματικοί που κατά την αρχική τους έξοδο δεν έλαβαν εφάπαξ βοήθημα δικαιούνται να λάβουν από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας το βοήθημα που προβλέπεται για τους λοιπούς μετόχους των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον βαθμό που είχαν κατά την τελική έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία και τον χρόνο της μετοχικής τους σχέσης, εφόσον:
α. Έχουν αθροιστικώς, ως μόνιμοι και μόνιμοι από την εφεδρεία, 25ετή τουλάχιστο συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας.
β. Συνταξιούχοι με οποιοδήποτε τρόπο από το Δημόσιο.
γ. Έχουν παραμείνει συνεχώς 5 τουλάχιστον έτη στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία από την ημερομηνία ανάκλησής τους.
Ο υπολογισμός του χρόνου και η καταβολή των πάγιων μηνιαίων εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο υπηρεσίας που θα αναγνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος. Η διάταξη  της εδώ παρ.  11 ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιαν. 1982.
12. Οι χρηματικές παροχές των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καταβάλλονται στους δικαιούχους μετόχους με βάση τα κάτωθι δικαιολογητικά (βλ. για την εδώ παρ. 12 και την επομένη 13, την Απόφαση ΥΠΕΘΑ Φ.872/229159/ 28.9.74, ΦΕΚ Β΄, 962) :
α) Αίτηση του δικαιούχου ή των δικαιούχων.
β) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του μετόχου που εκδίδεται από το 1ο ΕΓ του οικείου Αρχηγείου.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του Δ/τος αποστρατείας ή της διοικητικής πράξης εξόδου του μετόχου από το Στράτευμα.
δ) Αντίγραφο φύλλου διακοπής μισθοδοσίας ή, σε όσες περιπτώσεις δεν εκδίδεται τέτοιο, αναλυτική βεβαίωση αποδοχών, που εκδίδεται από την οικεία Διαχείριση Χρηματικού.
ε) Βεβαίωση της οικείας Διαχείρισης Χρηματικού περί τυχόν οφειλών του μετόχου προς το Δημόσιο, Ταμεία [Ειδικούς λογαριασμούς] και Οργανισμούς, εφόσον οι οφειλές αυτές παρακρατούνται από το εφάπαξ επίδομα.
ζ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται τέτοιο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
η) Γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, όπου απαιτείται αυτή.
θ) Προκειμένου για μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού απαιτούνται επιπλέον:
(1) Κατάσταση της οικείας Διαχείρισης Χρηματικού περί των κρατήσεων που ενεργήθηκαν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού κατά το έτος της εξόδου.
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ότι ο μέτοχος δεν άφησε οφειλή από καταλογισμό.
ι) Προκειμένου περί μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που προέρχονται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, απαιτείται ακόμη ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον οι ανωτέρω κατετάγησαν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι 31.5.1974 και πριν από τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον η ακριβής ημερομηνία γέννησής τους δεν εμφαίνεται στο απόσπασμα μητρώου.
13.  Προκειμένου για αποβιώσαντες μετόχους απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά της παρ. 12, πλην εκείνου που αναφέρεται στην παρ. 12γ και επί πλέον τα εξής:
α) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αποβιώσαντος, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top