Ημερολόγιο

18:21, 16th October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png6.png9.png7.png2.png2.png
Today256
Yesterday327
This week583
This month5272
Total969722

Visitor Info

  • IP: 54.145.83.79
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Tuesday, 16 October 2018 18:21


Προϋπηρεσία


1. Αναγνωρίζονται ως χρόνος μετοχικής σχέσης των μετόχων που αναφέρονται στο άρθρο 8, στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, οι κάτωθι υπηρεσίες σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα, ασχέτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν αυτές, καθώς και ο χρόνος σπουδών, εφόσον δεν συμπίπτει με άλλη υπηρεσία, αναγνωριζόμενη ως υπηρεσία μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό αυτό Λογαριασμό:
α. Ο χρόνος φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές Μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.
β. Ο χρόνος σπουδών στις Ανώτατες Σχολές, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότητα του τελειόφοιτου ή του φοιτητή αυτής αποτελούν τυπικό προσόν για την κατάταξη στο Σώμα, στο οποίο κατετάγη ο μέτοχος (ά. 2 § 6 ν. 2913/2001).
γ. Ο χρόνος αναδρομικής ονομασίας ως μονίμων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.
δ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του μονίμου Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού και στρατιώτη.
ε. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του Εφέδρου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή, ή Δοκίμου Εφέδρου Αξιωματικού ή Επικούρου Αξιωματικού.
στ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του εθελοντή, ή ανακαταταγμένου Υπαξιωματικού και στρατιώτη.
ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του Κληρωτού και Εφέδρου οπλίτη.
η. Προκειμένου περί Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού και ο χρόνος φοίτησής τους στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και ο χρόνος δεκαοκτάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας στο Εμπορικό Ναυτικό.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας στην περίπτωση στ' της προηγούμενης παραγράφου δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης προκειμένου περί μετόχων οι οποίοι, πέραν της συμμετοχής τους στους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενους Ειδικούς λογαριασμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τυγχάνουν ή δικαιούνται να καταστούν μέτοχοι και άλλου Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος χορηγεί εφάπαξ παροχές.
3. Η αναγνώριση του χρόνου μετοχικής σχέσης στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση της οικείας Διοικούσας Επιτροπής, επί τη βάσει των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών και με καταβολή πρόσθετης μηνιαίας κράτησης, ποσοστού 4%, που υπολογίζεται στις λαμβανόμενες αποδοχές κατά τον χρόνο καταβολής της πρόσθετης κράτησης, για τόσο χρονικό διάστημα, όσο ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Το υπόλοιπο από τις τυχόν μη καταβληθείσες κρατήσεις μέχρι της εξόδου του Στρατιωτικού εκπίπτεται από το εφάπαξ βοήθημα που θα του καταβληθεί.
4. Σε όσες περιπτώσεις, για τον αναγνωριζόμενο χρόνο είχε επιβαρυνθεί ο μέτοχος με κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε εκ των τριών Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το ποσοστό της ανωτέρω πρόσθετης μηνιαίας κράτησης μειώνεται στο ήμισυ (2%).
5. Όσοι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου και εφεξής εξέρχονται από τις Παραγωγικές Σχολές μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, για την αναγνώριση του πραγματικού χρόνου φοίτησης στις εν λόγω Σχολές ως χρόνου μετοχικής σχέσης, υπόκεινται, επί χρονικό διάστημα ίσο προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο, σε πρόσθετη εισφορά, υπολογιζόμενη κατά τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρ. 14 επί των εκάστοτε αποδοχών του βαθμού τους (ά. 2 ν. 788/1978).
Μετοχική Σχέση Όσων Μετόχων Επανέρχονται


1. Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξέρχονται από το Στράτευμα και είτε απέκτησαν είτε όχι το δικαίωμα να λάβουν το βοήθημα που χορηγείται από τον Ειδικό Λογαριασμό τους, επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι, και θεωρούμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες, με νομοθετική ή διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, ανακτούν και συνεχίζουν τη μετοχική σχέση με τους ανωτέρω Ειδικούς λογαριασμούς, ο δε χρόνος εκτός ενεργού υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης.
2. Όσοι εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις  προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ των οικείων Ειδικών Λογαριασμών, από την ημερομηνία της πραγματικής επανόδου τους στην ενεργό υπηρεσία, και σε πρόσθετη μηνιαία κράτηση ποσοστού 4%, υπολογιζόμενη επί των αποδοχών που λαμβάνονται, κατά τον χρόνο της πρόσθετης κράτησης και επί τόσο χρονικό διάστημα, όσο διετέλεσαν εκτός ενεργού υπηρεσίας, άσχετα με το εάν για τον εκτός ενεργού υπηρεσίας χρόνο καταβλήθηκαν αποδοχές.
Αυτοί, κατά την νέα έξοδό τους από το στράτευμα και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του παρόντος Νόμου, δικαιούνται να λάβουν το βοήθημα που προβλέπεται στο άρθρο 17, εφ' όσον καταβάλουν στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας:
α. Το βοήθημα που έλαβαν κατά την αρχική έξοδο ή τις τυχόν επιστραφείσες εισφορές, σε περίπτωση που δεν έλαβαν βοήθημα, εντόκως κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 18.
β. Τη διαφορά βασικών μισθών ενός μηνός, μεταξύ των βαθμών αρχικής εξόδου και επανόδου  στην ενέργεια, υπολογιζόμενη επί τη βάσει του ισχύοντος μισθολογίου κατά τον χρόνο επανόδου στην ενεργό υπηρεσία.
3. Τα ποσά που αναφέρονται στις περιπτ. α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, εάν ή καθ' ο μέρος δεν επιστράφηκαν ή δεν καταβλήθηκαν στον  οικείο Ειδικό Λογαριασμό εντός έτους από την ημερομηνία επανόδου στην ενεργό υπηρεσία, επιβαρύνονται με τόκους του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω ενιαύσιας προθεσμίας επιστροφής τους, μέχρι της ημερομηνίας της νέας οριστικής εξόδου, και υπολογίζονται όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρ. 18 του παρόντος.
4. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν και για τους μετά την αποστρατεία τους εντασσόμενους στην κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, καθώς επίσης και για τους επανερχόμενους στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και ελαφράς υπηρεσίας.
5. Η παρ. 1 του άρθρ. 12 του παρόντος ισχύει και για τους μετόχους που κατατάσσονται στον ίδιο ή σε άλλο κλάδο των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 12 (ά. 12 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει)
Μετάταξη Μετόχων
1. Μέτοχοι των Ειδικών λογαριασμών Αλληλοβοηθείας που μετατάσσονται σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν τη μετοχική σχέση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας του Κλάδου στον οποίο μετατάγηκαν, οι δε εισφορές που καταβλήθηκαν ήδη έως τη μετάταξή τους μεταφέρονται στον εν λόγω Ειδικό Λογαριασμό άτοκα.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εισερχομένους από άλλους Κλάδους στα Κοινά Σώματα, καθώς και για τους εισελθόντες μετά την ίδρυση τούτων, οι οποίοι συνεχίζουν τη μετοχική σχέση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού.

Άρθρο 13 (ά. 13 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει μετα την αντικατάστασή του από το ά. 16 ν. 3075/2002)


Εκούσια λύση της μετοχικής σχέσης


Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας που συμπλήρωσαν 35ετή χρόνο συμμετοχής δύνανται να ζητήσουν την καταβολή του νόμιμου βοηθήματος και πριν από την έξοδό τους από το στράτευμα, οπότε ο μέτοχος δύναται με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της έως την οριστική έξοδό του από το στράτευμα. Στην πρώτη περίπτωση διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται γι' αυτόν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top