ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δήλωση Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Δήλωση / Εγγραφή Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης – Κράτηση υπέρ ΜΤΝ

  • Αίτηση εγγραφής / δήλωσης Γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης. – Υπόδειγμα Αιτήσεως.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης (Προσοχή: όχι συμβολαιογραφική πράξη).
  • Απογραφικό Δελτίο εν ενεργεία μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ υπό τη μορφή Υπεύθυνης Δηλώσεως. – Υπόδειγμα Απογραφικού Δελτίου – Δήλωσης.
  • Αποδεικτικό / Παραστατικό καταβολής ποσού κράτησης υπέρ ΜΤΝ για την εγγραφή / δήλωση Γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης. Αφορά τις περιπτώσεις κατάθεσης του αναλογούντος κατά περίπτωση ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με αριθμό IBAN GR 34 0110 0400 0000 0405 4515 152

Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται κατά περίπτωση από τους μετόχους του Ταμείου, ως κράτηση λόγω Εγγραφής / Δήλωσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης, ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55Α του π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) και των συναφών διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 95, των παρ. 6 & 7 του άρθρου 96 καθώς και του άρθρου 98 που ορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων την 09.02.2023 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Με τη δήλωση γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης καταβάλλονται εφάπαξ υπέρ του Ταμείου, τα ακόλουθα κατά περίπτωση ποσά, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία που υπάγεται / εμπίπτει ο υπόχρεος της κράτησης μέτοχος, ως ακολούθως:

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι τα ποσά που ακολουθούν ισχύουν ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις εκείνες που η εγγραφή / δήλωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στο ΜΤΝ υλοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσης. Διαφορετικά, η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται πλέον η επικοινωνία με το Τμήμα Ελέγχου ΜΤΝ προκειμένου να  υπολογιστεί το οφειλόμενο ποσό της κράτησης μετά της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενης προσαύξησης λόγω της εκπρόθεσμης δήλωσης. (τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου: 210 3322067, 210 3322073, 210 3322071 & 210 3322072).

Μέτοχοι ΜΤΝ

Μισθολογικής Κατάταξης

Α΄ Κατηγορίας

(Α.Σ.Ε.Ι.)

Μέτοχοι ΜΤΝ

Μισθολογικής Κατάταξης

Β΄ Κατηγορίας

(Α.Σ.Σ.Υ.)

Μέτοχοι ΜΤΝ

Μισθολογικής Κατάταξης

Γ΄ Κατηγορίας

(Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – ΕΠ.ΟΠ.)

210, 00 €

180,00 €

150,00 €

 Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ΜΤΝ, για τη δήλωση της μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης (γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης), η καταβολή του αναλογούντος κατά περίπτωση εφάπαξ ποσού, διενεργείται από τον υπόχρεο είτε τοις μετρητοίς στο Ταμείο ή μέσω internet banking.

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης αιτήσεων / δικαιολογητικών στο ΜΤΝ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα υποβαλλόμενα παραστατικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf για την αποστολή τους, ώστε να είναι ευκρινή.

Παραστατικά που θα αναπαράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν θα γίνονται αποδεκτά από το Ταμείο, λόγω προβλημάτων ευκρίνειας και δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής / εκτύπωσής τους.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λπ., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Εγγραφή / Δήλωση Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης 

Καταβολή Εφάπαξ Ποσού  Κράτησης υπέρ ΜΤΝ

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55Α, του π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) καθώς και των συναφών διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 95, των παρ. 6 & 7 του άρθρου 96 και του άρθρου 98 που καθορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων την 09.02.2023 (ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ), ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Οι εν ενεργεία μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν το Γάμο ή το  Σύμφωνο Συμβίωσής τους στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του, (εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 11 του παρόντος ενημερωτικού). Με τη δήλωση, καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία που υπάγονται, ως ακολούθως:

Μισθολογικής Κατάταξης

Α΄ Κατηγορίας

(Α.Σ.Ε.Ι.)

Μισθολογικής Κατάταξης

Β΄ Κατηγορίας

(Α.Σ.Σ.Υ.)

Μισθολογικής Κατάταξης

Γ΄ Κατηγορίας

(Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – ΕΠ.ΟΠ.)

210, 00 €

180,00 €

150,00 €

 

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους εν αποστρατεία μετόχους (μερισματούχους ΜΤΝ), σύμφωνα με την κατηγορία της μισθολογικής τους κατάταξης κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την ενεργό υπηρεσία. Για τους εν αποστρατεία μετόχους που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι της 31.12.2016, το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάστασης, στην οποία θα ήταν καταταγμένοι σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74).

3. Η υποχρέωση δήλωσης γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης και καταβολής του κατά περίπτωση εφάπαξ ποσού της παρ. 1 ισχύει και για κάθε επόμενο γάμο των εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετόχων.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης γάμου / σύμφωνου συμβίωσης, οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της κατηγορίας τους, όπως προβλέπονται στην παρ. 1, προσαυξημένα κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε εξάμηνο εκπρόθεσμης δήλωσης. Για χρόνο καθυστέρησης μικρότερο του εξαμήνου το ποσό των πέντε (5) ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο. Το συνολικό ποσό της προσαύξησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο των ποσών της παρ. 1, κατά περίπτωση. 

5. Για τους εν ενεργεία μετόχους των οποίων ο γάμος τελέστηκε πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου, η εξάμηνη προθεσμία δήλωσης του  γάμου / σύμφωνου συμβίωσης αρχίζει από την ημερομηνία απόκτησης της εν λόγω ιδιότητας, ήτοι από την έναρξη της μετοχικής σχέσης στο ΜΤΝ.

6. Εφόσον μέτοχοι τελέσουν γάμο / σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση, καταβάλλοντας ο καθένας το ήμισυ (1/2) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 1. Αν ο ένας από τους συζύγους αποκτήσει την ιδιότητα του μετόχου μετά τη δήλωση του γάμου του από τον εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μέτοχο σύζυγό του, καταβάλλει στο Ταμείο το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 1.

7. Σε περίπτωση λύσης γάμου / σύμφωνου συμβίωσης μετά τη διενέργεια της κράτησης, το παρακρατηθέν ποσό δεν επιστρέφεται στον μέτοχο. Σε περίπτωση λύσης γάμου / σύμφωνου συμβίωσης πριν από τη λήξη της υποχρέωσης δήλωσής του στο Ταμείο, ήτοι εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσης, δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής του και καταβολής του προβλεπόμενου ποσού μετά τη λύση του.

8. Μέλη της οικογένειας μετόχου ΜΤΝ από γάμο που δεν δηλώθηκε, υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού της παρ. 1 βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης του μετόχου, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παρ. 4, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των παροχών του Ταμείου.

9. Το ύψος της κράτησης της παρ. 1 καθώς και των προσαυξήσεων της παρ. 4 δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

10. Το οφειλόμενο ποσό κράτησης λόγω εγγραφής γάμου / σύμφωνου συμβίωσης δύναται να παρακρατείται υπέρ ΜΤΝ από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία μετόχων ή το μέρισμα των εν αποστρατεία μετόχων/μερισματούχων, κατά περίπτωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου.

11. Οι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, που τέλεσαν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης προ της έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023), ήτοι μέχρι και την 08.02.2023 και δεν έχουν καταβάλει τέλη υπέρ ΜΤΝ, υποχρεούνται να το πράξουν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου. Συνεπώς για τις εν λόγω περιπτώσεις, η δήλωση του γάμου ή του σύμφωνου συμβίωσης στο ΜΤΝ, καθώς και η καταβολή των αναλογούντων κατά περίπτωση τελών θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί από τους υπόχρεους μετόχους έως και την 08.05.2023, προκειμένου να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

12. Αν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, έχει καταβληθεί ή έχει παρακρατηθεί μέρος των οφειλόμενων τελών γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης των μετόχων ΜΤΝ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή ή η παρακράτηση του συνολικά οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 60 του π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932) και το ποσό που καταβλήθηκε υπολείπεται του ποσού της οικείας κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 55Α του ίδιου διατάγματος, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25), το Ταμείο παρακρατά αυτεπαγγέλτως τη χρηματική διαφορά μεταξύ των δύο ποσών από το μέρισμα που καταβάλλεται ή θα καταβληθεί στους μετόχους μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Αν το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της παρ. 1 του άρθρου 55Α του π.δ. της 21ης/31ης.10.1932, η διαφορά δεν επιστρέφεται στον μέτοχο.

 

*** Επισήμανση: Για έτερες πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή / Δήλωση Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου ΜΤΝ. Παρακαλούμε όπως για την επίλυση τυχόν αποριών σας ή διευκρινίσεις, καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3322067, 210 3322073, 210 3322071, 210 3322072 & 210 3322070 (Τμηματάρχης Ελέγχου).

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σας).