Ημερολόγιο

13:29, 1st July 2022
July 2022
WeekMTWTFSS
26123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

1.png7.png7.png5.png0.png7.png8.png
Today481
Yesterday896
This week3941
This month481
Total1775078

Visitor Info

 • IP: 34.239.167.149
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Friday, 01 July 2022 13:29

                                                                                                          ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

                                                                                                          Γλάδστωνος 1

                                                                                                          Τηλ:       2103322070

                                                                                                          Ημερ: 18 Μαρτίου 2022

                        

                                                                        

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΤΝ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 01/2022

α&α

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Περιγραφή

Εκτιμώμενο κόστος

Παρατηρήσεις

1.

18 Μαρτίου 2022

Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας – Εκπόνησης Αναλογιστικής Μελέτης για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι τεχνικές απαιτήσεις των  υπό διενέργεια ελέγχων αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α».Συνοπτικές πληροφορίες για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β»

 

 

1.     Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αναφερόμενη ημερομηνία δημοσίευσης να αποστείλουν απ’ ευθείας στον Αντιπλοίαρχο (Ο) Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο ΠΝ, έναν (1) ενσφράγιστο φάκελο προσφορών με την ένδειξη: «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΤΝ, για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διενέργειας – Εκπόνησης Αναλογιστικής Μελέτης για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού» στην διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Γλάδστωνος 1, Αθήνα, ΤΚ 10677, Αντιπλοίαρχο (Ο) Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο ΠΝ.

2.      Κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

         α.    Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

         β.    Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) η οποία διενεργεί την εν λόγω διαδικασία.

         γ.    Ο τίτλος της διαδικασίας«Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας – Εκπόνησης Αναλογιστικής Μελέτης για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού».

         δ.    Τα στοιχεία του Αποστολέα (Οικονομικός Φορέας).

3.           Η αποστολή των προσφορών να έχει γίνει μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.

4.           Στην προσφορά να αναγράφεται οπωσδήποτε, τόσο ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και ο χρόνος ισχύος της Οικονομικής Προσφοράς. Επιπροσθέτως, στην προσφορά να αναφέρεται ο Εταιρικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER) καθώς και η επωνυμία της τράπεζας, στην οποία τηρείται. Προσφορές με χρόνο ολοκλήρωσης πέραν των δύο μηνών από την ημερομηνία παράδοσης εκ μέρους του ΜΤΝ στο μειοδότη οικονομικό φορέα του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, προσφορές με διάρκεια ισχύος μικρότερη των έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι Οικονομικές Προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες καθ’ όλον (όχι χειρόγραφες).

5.           Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, τα δε αντίστοιχα όργανα διενέργειας της Παρούσης Διαδικασίας οφείλουν κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών να καθαρογράψουν την τυχόν διόρθωση, να μονογράψουν και να σφραγίσουν αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.            

6.           Η προσφερόμενη τιμή να είναι σε ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Οικονομικές προσφορές ύψους άνω των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δεν γίνονται αποδεκτές. Επιπλέον, πρέπει να υφίσταται ρητή δήλωση, ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου. Οικονομικές προσφορές που δεν συμπεριλαμβάνουν τις εν λόγω κρατήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. Κατά την πληρωμή του τιμήματος διενεργείται προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος σε βάρος του Μειοδότη Οικονομικού φορέα και παρακρατείται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 φόρος σε ποσοστό 8%.

7.           Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Μειοδότη Οικονομικό Φορέα μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του οικονομικού φορέα πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών, που θα παράσχει στην βάση της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή για υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. τυχόν έξοδα αποστολής) βαρύνουν τον Μειοδότη οικονομικό φορέα.

8.       Στην προσφορά απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων παραστατικών:  

          α.    Δήλωση Συμμόρφωσης, με την οποία θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις τεχνικές απαιτήσεις συνημμένου Παραρτήματος «Α» (επί ποινή απόρριψης).

          β.    Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καθώς και της ΠΟΛ.1274/27.12.2013.

          γ.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα καθώς και των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού ή προσώπων, που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.

          δ.    Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση και γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί το Σύνολο των Όρων της παρούσας Δημοσίευσης Απαιτήσεων Διενέργειας – Εκπόνησης Αναλογιστικής Μελέτης για τοΜετοχικό Ταμείο Ναυτικού, καθώς και ότι έλαβανγνώση των κείμενων διατάξεων οι οποίες διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς στο σύνολό τους, και ειδικότερα του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄’).

          ε.    Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο συνημμένο Παράρτημα «Α».

9.      Ο Μειοδότης Οικονομικός Φορέας στον οποίο θα ανατεθούν οι υπηρεσίες υποχρεούται να προσέλθει σε προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών η οποία θα του αποσταλεί μέσω διαδικτύου, στις εγκαταστάσεις του Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού για την υπογραφή της σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον μειοδότη αποδεικτικού εγγράφου νομιμοποίησης του εκπρόσωπου, που θα υπογράφει τα απαραίτητα έντυπα. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί του συνολικού ύψους του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τους φορείς που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-16, τ. Α´), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση.

10.    Η εξόφληση – πληρωμή του Μειοδότη θα πραγματοποιηθεί εφόσον οι συμβατικές του υποχρεώσεις εκτελεστούν πλήρως και μετά την εκάστοτε οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αντίστοιχη αρμόδια επιτροπή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Μειοδότη καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν και την παραλαβή από την αντίστοιχη Οικονομική Υπηρεσία του Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Ά/5-6-2003), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου εξόφλησης/πληρωμής του Μειοδότη κατόπιν υπαιτιότητας ή καθυστέρησης από πλευράς ΜΤΝ, ορίζεται «ρητώς» ότι το ΜΤΝ δεν αποδέχεται καμία επιπλέον προσαύξηση λόγω υπερημερίας πέραν του επιτοκίου αναφοράς. Ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας θα γίνεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

11.    Αντιπροσφορές καθώς και προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές οι οποίες αποκλίνουν σε οποιονδήποτε εκ των Όρων του παρόντος Παραρτήματος, καθώς και του Παραρτήματος «Α» δεν λαμβάνονται υπόψη.

12.   Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση παροχής υπηρεσιών και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να τη ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.

13.    Η συμμετοχή στην δημοσίευση απαιτήσεων πραγματοποιείται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

14.    Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής», για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα της παρούσης Δημοσίευσης Απαιτήσεων.

15.    Η ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με μέριμνα της μειοδότριας εταιρείας.

16.    Κατά τα λοιπά και σε ότι δεν καθορίζεται στην παρούσα Δημοσίευση Απαιτήσεων ισχύουν τα εντελλόμενα στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

17.    Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους κάτωθι:

          α.    Τμηματάρχης ΕΛΠΝ: Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος ΠΝ, τηλ.: 210 3322070.

          β.    Τμήμα Λογιστηρίου ΜΤΝ: Ανθυποπλοίαρχος(Ε) Ιωάννης Βασιλάκης ΠΝ, τηλ: 210 3322074

          γ.    Τμήμα Μερισμάτων/Μετόχων: Υποπλοίαρχος(Ε) Νικήτας Καμαρινός ΠΝ, τηλ: 210 3322036.                                                 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Τζάφος ΠΝ

Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ               

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ                                                                   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                         Τηλ:       210-3322070

ΜΤΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2022                                                               Ημερ: 18 Μαρτίου 2022

                                                                                                                        

Τεχνικές Απαιτήσεις Υπηρεσιών Διενέργειας – Εκπόνησης Αναλογιστικής Μελέτης για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)

1.      Η αναλογιστική μελέτη για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) θα διενεργηθεί από το μειοδότη οικονομικό φορέα με βάση τις προδιαγραφές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ), όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  υπ’ αριθμ. οικ. 21533/293 (ΦΕΚ Β’ 1432/ 28-09-2006). Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει και εφαρμόσει τα Διεθνή Πρότυπα της Αναλογιστικής Πρακτικής (International Standards of ActuarialPractice (ISAP)) της International Actuarial Association (IAA). 

2.            Για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης από την μειοδότρια εταιρεία θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

               α.    το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία του ΜΤΝ, όσον αφορά στον τομέα των εσόδων, αλλά και των παροχών αυτού,

               β.    το εν ισχύ νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στη μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών του ΠΝ και του ΛΣ, καθώς και στο συνταξιοδοτικό καθεστώς αυτών.

3.           Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω και στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη οικονομικό φορέα, από την Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι εκτιμάται, ότι θα επηρεάσουν την πορεία των εσόδων/ εξόδων και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα του ΜΤΝ κατά την περίοδο αναφοράς, προκειμένου οι πιθανές διαφοροποιήσεις τους (ενν. των παραγόντων) να εξεταστούν ως πιθανά σενάρια στο πλαίσιο της μελέτης. Οι παράγοντες αυτοί θα αφορούν στο ρυθμό εισόδου νέων μετόχων στον ΜΤΝ και στον τρόπο υπολογισμού των παρεχόμενων βοηθημάτων.

4.           Η βιωσιμότητα του ΜΤΝ θα εξεταστεί με τις ακόλουθες μεθόδους:

              α.    Για κάθε σενάριο θα εκτιμηθεί το σύνολο των εισροών και των εκροών ανά έτος για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα. Με βάση την πορεία των χρηματοροών κάθε έτους, θα εκτιμηθεί το πρώτο έτος εμφάνισης ελλείμματος των εσόδων ως προς τα έξοδα. Επιπλέον, με την ίδια μέθοδο θα εκτιμηθεί το πιθανό έτος μηδενισμού του συνόλου της κινητής περιουσίας του ΜΤΝ.

              β.    Για κάθε σενάριο θα εκτιμηθεί το ύψος του αναλογιστικού πλεονάσματος ή ελλείμματος, στη βάση της μεθοδολογίας των αναλογιστικών ισοζυγίων ήτοι, με την προβολή του συνόλου των χρηματοροών σε παρούσες αξίες κατά την ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης.

5.           Ο μειοδότης οικονομικός φορέας υποχρεούται σε περίπτωση, που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρουσιάσει σε προσωπικό αυτής (ενν. της Αρχής) τους ακριβείς υπολογισμούς για συγκεκριμένο αριθμό μετόχων του ΜΤΝ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της μελέτης οι παράγοντες της παραγράφου 2 του παρόντος.

6.           Στην προσφορά τους οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να περιγράφουν συνοπτικά τη μέθοδο και τα εργαλεία, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής.

7.           Επιπλέον, στον φάκελο της προσφοράς ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή τα στοιχεία των ατόμων, που θα αποτελέσουν την ομάδα εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΜΤΝ. 

8.           Η ομάδα εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης θα πρέπει να στελεχώνεται από τουλάχιστον δύο (2) άτομα εκ των οποίων το ένα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναλογιστής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αναλογιστών του Υπουργείου Οικονομικών κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Το άτομο αυτό  θα οριστεί ως Υπεύθυνος της μελέτης. Ο Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ετών στην εκπόνηση μελετών σε αντίστοιχους οργανισμούς κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης. Τα λοιπά μέλη της ομάδας, σε περίπτωση, που δεν είναι πιστοποιημένοι αναλογιστές, θα πρέπει να έχουν τίτλους σπουδών σχετικών με το αντικείμενο και εμπειρία στην εκπόνηση αναλογιστικών μελετών. 

9.           Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας στην προσφορά του θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, καθώς και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιήσεων και τίτλων σπουδών, τα οποία θα αποδεικνύουν τη συνάφεια των εμπλεκομένων με την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών σε φορείς κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον, και όσον αφορά στην εμπειρία του/ των αναλογιστή/ών της ομάδας εκπόνησης, θα πρέπει στον φάκελο της προσφοράς να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

              α.    Πίνακας των αναλογιστικών μελετών που εκπόνησαν ή στους οποίους συμμετείχαν οι αναλογιστές της ομάδας κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και είναι αντίστοιχες με την υπό ανάθεση υπηρεσία. Ο Πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

αα/α  

Πελάτης  

Σύντομη Περιγραφή της Μελέτης  

Διάρκεια Εκπόνησης της Μελέτης  

Προϋπολογισμός  

Στοιχείο Τεκμηρίωσης (τύπος -ημερομηνία)   

              β.    Με τον όρο «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» εννοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

        

                    (1)  Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

                    (2)  Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ                                                                   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                         Τηλ:           2103322070

ΜΤΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2022                                                               Ημερ:  18 Μαρτίου 2022

                                                                                                                                                                                                                                             

Συνοπτικές Πληροφορίες για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)

1.           Αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η υλική ενίσχυση των μετόχων και των μερισματούχων του (Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος), καθώς και των οικογενειών αυτών.

2.           Εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου είναι οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, οι Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΜΤΝ, οι Λιμενοφύλακες, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) του Π.Ν. και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.). Απόστρατοι μέτοχοι είναι οι από την ενεργό υπηρεσία απομακρυνόμενοι ενεργοί μέτοχοι και δικαιούμενοι συντάξεως από το Δημόσιο Ταμείο. Σε κανέναν δεν αναγνωρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η ιδιότητα του μετόχου του Ταμείου, αν δεν έχει καταβάλει τις ανάλογες εισφορές κατά την υπηρεσία του στο Π. Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα.

3.           Τα μέλη της οικογένειας των μετόχων επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταμείου είναι εκείνα που δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις του Δημοσίου και συγκεκριμένα, μετά θάνατο του μετόχου, είναι:

              α.    Για έγγαμους :

                     (1)  Η χήρα ή ο χήρος μετόχου

                     (2)  Τα νόμιμα ή νομιμοποιημένα τέκνα μετόχου

              β.    Για άγαμους:

                    (1)  Ο άπορος πατέρας

                    (2)  Η άπορη χήρα μητέρα

                    (3)  Οι άπορες άγαμες αδερφές

4.      Η σύνθεση των μετόχων του ΜΤΝ (ενεργών και μερισματούχων) είναι η ακόλουθη (στοιχεία 2020):

 

Ενεργοί Μέτοχοι

Μερισματούχοι

Σύνολα

Π.Ν.

13.888

10.980

24.868

Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

7.870

4.699

12.569

Σύνολα

21.758

15.679

37.437

                        

Σχέση δικαιούχων μερίσματος προς ενεργών μετόχων: 1 προς 1,39

 

5.           Το μέρισμα απονέμεται στο μέτοχο όταν αποστρατεύεται, με τη βασική προϋπόθεση ότι δικαιούται συντάξεως. Οι τιμές των μερισμάτων καθορίζονται ανά βαθμό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ, κατά την έναρξη κάθε έτους, ανάλογα με τα εκτιμώμενα έσοδα και το αναμενόμενο ύψος των υποχρεώσεων του Ταμείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Ν. 5481/32. Από την ισχύ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85, 7 Απρ 2012) οι αυξομειώσεις των παροχών διενεργούνται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

6.           Οι δικαιούμενοι μερίσματος, που εξήλθαν από την υπηρεσία μετά από τις 10 Ιουνίου 1974, λαμβάνουν το μέρισμα του βαθμού τον οποίο έφεραν και του οποίου τον μισθό έπαιρναν ή του βαθμού του οποίου το μισθό έπαιρναν κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Το μέρισμα προσαυξάνεται κατά το ποσοστό του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας της σύνταξης που δικαιώθηκε ο μέτοχος (ν.1106/1980). 

7.           Πλήρους μερίσματος δικαιούνται οι απόστρατοι μέτοχοι που έχουν συμπληρωμένη 25ετή συντάξιμη υπηρεσία. Εφόσον δεν έχουν συμπληρωμένη 25ετή συντάξιμη υπηρεσία το μέρισμα απονέμεται μειωμένο και ισούται προς τόσα εικοστά πέμπτα του πλήρους, όσα και τα συντάξιμα έτη αυτών. Για τους απόστρατους μετόχους που έχουν πάνω από 25 έτη υπηρεσίας το μέρισμα προσαυξάνεται κατά 1/50 για κάθε επιπλέον (πέραν του 25ου) έτος υπηρεσίας. Η προσαύξηση αυτή δίδεται έως και 17/50 δηλαδή έως τα 42 έτη υπηρεσίας. Υπηρεσία που υπερβαίνει τους 6 μήνες αναγνωρίζεται ως ολόκληρο έτος, μετά από καταβολή των κρατήσεων που αναλογούν για το διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πλήρους έτους (άρθρο 70 Κ.Ν. 5481/32)

8.      Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την εφαρμογή του ν.2838/2000, ήτοι μετά την 1.7.2000, το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών επεκτείνεται και στα μερίσματα σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας & Εμπορικής Ναυτιλίας Φ.951.1/58/2000 από 10-12-2000 (ΦΕΚ Β’ 90/2001). 

9.      Το κατώτατο όριο μερίσματος ισούται με το 1/3 του μερίσματος του βαθμού του Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας προσαυξημένο με το εκάστοτε αναλογούν χρονοεπίδομα. Από 1.7.2012 το κατώτατο μέρισμα δεν μειώνεται πέραν της τιμής 69,52 €.Η μετοχική σχέση του προσωπικού ΠΝ-ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., άρχεται από την κατάταξη ως μόνιμα στελέχη και λήγει με την οριστική έξοδο από τις τάξεις του Στρατεύματος. Η λήξη της μετοχικής σχέσης με το ΜΤΝ συντελείται την τελευταία ημέρα του μήνα όπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η διοικητική πράξη της αποστρατείας.

10.    Οι πόροιτου Ταμείου προέρχονται από τις ακόλουθες βασικές πηγές:

         α.    Εισφορές ενεργών μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ (ως Προσθήκες «1»  και «2»).

         β.    Έσοδα από έτερες πηγές, π.χ. κρατήσεις τελών, δικαιωμάτων, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα κλπ. (ως Προσθήκη «3»).

         γ.    Έσοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας ΜΤΝ (ως Προσθήκη «4»).

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                       ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                         Τηλ:           2103322070

ΜΤΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2022                                                               Ημερ: 18 Μαρτίου 2022

 

Εισφορές – Κρατήσεις Ενεργών  Μετόχων Υπέρ Μ.Τ.Ν.

1.       Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

           α.    Κράτηση υπέρ ΜΤΝ 3,4%: Διενεργείται επί του εκάστοτε βασικού μισθού του δικαιούμενου μισθολογικού κλιμακίου των ενεργών μετόχων ΜΤΝ και ορίζεται σε ποσοστό 3,4%.

           β.    Ειδική εισφορά υπέρ ΜΤΝ 1%: Διενεργείται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων των ενεργών μετόχων ΜΤΝ και ορίζεται σε ποσοστό 1%.

           γ.    Μηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ: Διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου. Οι μέτοχοι που υποχρεούνται ασφάλισης των τέκνων τους στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., τα οποία δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως της δικαιούμενης παροχής, υπόκεινται σε μηνιαία κράτηση επί του εκάστοτε βασικού μισθού του δικαιούμενου μισθολογικού τους κλιμακίου. Τα ποσοστά κρατήσεων για τους εν ενεργεία μετόχους ΜΤΝ, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 01.01.2017 (ΦΕΚ Β΄1479/ 27.04.2018), είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

                 (1) για το 1ο και 2ο παιδί, ποσοστό κράτησης 3,2%.

                 (2) για το 3ο παιδί, ποσοστό κράτησης 2,7% και

                 (3) για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, ποσοστό κράτησης 2%.

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.

2.     Λοιπές Κρατήσεις:

        α.    Εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου 4% υπέρ ΜΤΝ: Οι ενεργοί μέτοχοι του Ταμείου που υποχρεούνται σε ασφάλιση των τέκνων τους για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, υπόκεινται για την εγγραφή των τέκνων στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., στην υποχρέωση εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου υπέρ ΜΤΝ, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που είναι καταταγμένοι, κατά την ημερομηνία της δήλωσής / εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο. Τα τέκνα εγγράφονται / δηλώνονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (6μηνο), ο υπόχρεος γονέας θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους για τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις Β.Ο.Ε.Α. ανωτέρω πεδίου 1γ, στην περίπτωση που αυτές εξοφληθούν σε δόσεις και όχι εφάπαξ.

       β.    Μετοχή: Καταβολή εφάπαξ ποσού 73,37 € στον πρώτο μισθό για κάθε νέο μέτοχο του Ταμείου, καθώς και στις περιπτώσεις προαγωγής από τάξη σε τάξη (αφορά την αλλαγή κατηγορίας των ενεργών μετόχων από Υπαξιωματικός σε Σημαιοφόρος, από Κατώτερος Αξιωματικός σε Ανώτερος και από Ανώτερος σε Ανώτατος Αξιωματικός). Το σύνολο του αριθμού των μετοχών που θα πρέπει να διενεργηθούν / παρακρατηθούν υπέρ του Ταμείου, αναλόγως της εξέλιξης των εν ενεργεία μετόχων του μέχρι και την έξοδό τους από την ενεργό υπηρεσία (αποστρατεία), είναι οι ακόλουθες: 

              (1) Ναυτοδίοποι Εθελοντές μέχρι και Ανθυπασπιστές: 1 μετοχή των 73,37€.(1) 

              (2) Κατώτεροι Αξιωματικοί: 2 μετοχές των 73,37 €.

              (3) Ανώτεροι Αξιωματικοί: 3 μετοχές των 73,37 €.

              (4) Ανώτατοι Αξιωματικοί: 4 μετοχές των 73,37 €.

      γ.    Διαφορά μισθολογικής προαγωγής (αλλαγή μισθολογικών κλιμακίων):

            (1) Σε κάθε μισθολογική εξέλιξη (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου) των εν ενεργεία μετόχων σε οποιοδήποτε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο διενεργείται εφάπαξ μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου ίση με τη διαφορά του βασικού μισθού των δύο κλιμακίων.

            (2) Για τους μετόχους που εντάσσονται στους διοικητικούς βαθμούς της κατηγορίας τους με αρχική ονομασία ή κατάταξη διενεργείται εφάπαξ μηνιαία κράτηση υπολογιζόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο κατατάσσονται ως εκ της αρχικής ονομασίας ή κατάταξης.

      δ.    Τέλη γάμου- Συμφώνου Συμβίωσης και Διαφορές Τελών λόγω Προαγωγών: Καταβολή εφάπαξ ποσού για δήλωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στο Ταμείο, ανάλογα με τον κατεχόμενο διοικητικό βαθμό του μετόχου κατά την ημερομηνία τέλεσης και καταβολή συμπληρωματικού ποσού διαφοράς τελών λόγω προαγωγής κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία μετόχων

Κατηγορία μετόχων

Ποσό

Αύξηση ποσού

λόγω προαγωγής

Μέχρι το βαθμό του Μόνιμου Επικελευστή

            14,67 €

                       ----

Αρχικελευστές

            29,35 €

                 14,67 €

Ανθυπασπιστές

            58,69 €

                 29,35 €

Κατώτεροι Αξιωματικοί

          117,39 €

                 58,69 €

Ανώτεροι Αξιωματικοί

          176,08 €

                 58,69 €

Ανώτατοι Αξιωματικοί

          293,47 €

               117,39 €

           (1) Tα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα, εντός τριμήνου (3μήνου) από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. 

           (2) Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (3μηνο), ο υπόχρεος θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με συμβατικό τόκο από την ημερομηνία τέλεσης μέχρι και την ημερομηνία εξόφλησης των τελών.

           (3) Η από τάξεως σε τάξη προαγωγή των μετόχων, συνεπάγεται υποχρέωση συμπλήρωσης / καταβολής της διαφοράς του ποσού των τελών που αντιστοιχούν στην τάξη την οποία προάγονται. Οι εκάστοτε διαφορές τελών προκύπτουν και υπολογίζονται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε / αντιστοιχεί ως τέλη στην προηγούμενη τάξη (διαφορές τελών γάμου ή συμφώνου συμβίωσης λόγω προαγωγής).

(*) Παράδειγμα: Ανώτατος Αξιωματικός που νυμφεύθηκε όταν ήταν κατώτερος θα καταβάλλει συνολικά: 117,39 € + 58,69 € + 117,39 € = 293,47€.

          (4) Σε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός γάμου, τα τέλη γάμου καταβάλλονται για έκαστο εξ’ αυτών.

     ε.    Κρατήσεις στις πρόσθετες αποζημιώσεις υπέρ ΜΤΝ 3%: Διενεργείται κράτηση 3% επί των αποζημιώσεων και επιδομάτων αλλοδαπής που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ και Λ.Σ. που μεταβαίνει στην αλλοδαπή, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές (καθηγητικά, κλπ).

     στ.  Διαφορές Αποδοχών (στερήσεις ποσοστού επί ακαθάριστων αποδοχών): Αφορά την κατά περίπτωση παρακράτηση και απόδοση υπέρ ΜΤΝ ως πόρο, από τους αρμόδιους φορείς μισθοδοσίας, της διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν οι τελούντες σε διαθεσιμότητα, πρόσκαιρη παύση, υποδικία κλπ ενεργοί μέτοχοι, προς τις ακαθάριστες (μεικτές) δικαιούμενες αποδοχές ενέργειας.

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                       ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                         Τηλ:           2103322070

ΜΤΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2022                                                               Ημερ:  18 Μαρτίου 2022

 

Εισφορές – Κρατήσεις Μερισματούχων Υπέρ Μ.Τ.Ν.

 1. Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

           Μηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ: Διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων των μερισματούχων του Ταμείου. Οι μερισματούχοι που υποχρεούνται ασφάλισης των τέκνων τους στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., τα οποία δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως της δικαιούμενης παροχής, υπόκεινται σε μηνιαία κράτηση επί του εκάστοτε δικαιούμενου ακαθάριστου (μεικτού) μηνιαίου μερίσματος, προσαυξημένο κατά ποσοστό 46,52% για την κράτηση Β.Ο.Ε.Α. (ΦΕΚ Β’ 4805/29.10.2018). Τα ποσοστά κρατήσεων για τους μερισματούχους ΜΤΝ, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 01.09.2016 (ΦΕΚ Β΄2406/04.08.2016), είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

           (1) για το 1ο και 2ο παιδί, ποσοστό κράτησης 14%.

           (2) για το 3ο παιδί, ποσοστό κράτησης 12% και

           (3) για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, ποσοστό κράτησης 8%.

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.

 1. Λοιπές Κρατήσεις:

           α.    Τέλη γάμου - Συμφώνου Συμβίωσης και Διαφορές Τελών λόγω Προαγωγών: (όπως αναφέρονται για τους εν ενεργεία μετόχους στην ανωτέρω Προσθήκη «1», ως 2δ).

                  (1) Για τους μερισματούχους που εξήλθαν εκ της υπηρεσίας και συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και την 31.12.2016 (προ εφαρμογής ν.4472/2017), τα τέλη υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει του μισθολογικού βαθμού με τον οποίοδικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ.

                  (2) Για τους μερισματούχους που εξήλθαν εκ της υπηρεσίας και συνταξιοδοτήθηκαν από 01.01.2017 και εντεύθεν (εφαρμογή ν.4472/2017), τα τέλη υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει του διοικητικού βαθμού με τον οποίο δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ. 

           β.    Εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου 30% υπέρ ΜΤΝ: Οι μερισματούχοι του Ταμείου που υποχρεούνται σε ασφάλιση των τέκνων τους για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, υπόκεινται για την εγγραφή των τέκνων στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., στην υποχρέωση εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου υπέρ ΜΤΝ, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ακαθάριστου (μεικτού) δικαιούμενου μηνιαίου μερίσματός τους, κατά την ημερομηνία της δήλωσής / εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο. Τα τέκνα εγγράφονται / δηλώνονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (6μηνο), ο υπόχρεος γονέας θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους για τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις Β.Ο.Ε.Α. ανωτέρω  παραγράφου 1, στην περίπτωση που αυτές εξοφληθούν σε δόσεις και όχι εφάπαξ.

          γ.    Κρατήσεις ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) που αποδίδονται υπέρ ΜΤΝ:

                (1)  Για τους μερισματούχους οι οποίοι δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ μέχρι και την 12.05.2016, διενεργείται μηνιαία κράτηση επί του μερίσματός τους, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012). [Εφαρμογή των διατάξεων περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων, όπως υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.].

                (2)  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.05.2016), για τους μερισματούχους που δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ από 13.05.2016 και εντεύθεν, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων τους.

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                       ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                         Τηλ:           2103322070

ΜΤΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2022                                                               Ημερ: 18 Μαρτίου 2022

 

Πόροι Έσοδα Μ.Τ.Ν. από Έτερες Πηγές

 

 1. Κράτηση υπέρ ΜΤΝ 4% στις Διενεργούμενες Δαπάνες ΠΝ και Λ.Σ.:Διενεργείται κράτηση 4% στις δαπάνες προμηθειών και εργασιών που υλοποιούνται από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ και Υ.ΝΑ.Ν.Π.
 1. Απόδοση υπέρ ΜΤΝ του ½ της αξίας των εκποιηθέντων άχρηστων υλικών ή σκαφών από τις Υπηρεσίες του ΠΝ και του Λ.Σ.
 1. Πόροι υπέρ ΜΤΝ από την επιβολή ποινικών ρητρών, προστίμων ή την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που αφορούν συμβάσεις προμηθειών / εργολαβιών / υπηρεσιών ΠΝ και Λ.Σ.
 1. Έσοδα από εκμισθώσεις πρατηρίων και κυλικείων Υπηρεσιών Λ.Σ.

      5.   Παρακράτηση υπέρ ΜΤΝ 1%, επί των απολαβών (μισθοδοσία) των στρατευσίμων του ΠΝ.

      6.   Κράτηση 5% επί των Λιμενικών και Φαρικών Τελών, δικαιωμάτων και προστίμων Κ.Ο.Κ. που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

      7.   Λοιπά (τυχόν άλλες πλέον των ανωτέρω πηγών).

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                       ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                         Τηλ:           2103322070

ΜΤΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2022                                                               Ημερ: 18 Μαρτίου 2022

 

Πρόσοδοι Εκμετάλλευσης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου

 1. Τα έσοδα του Ταμείου που προέρχονται από την εκμετάλλευση της περιουσίας του είναι τα παρακάτω:

           α.    Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της Κινητής Περιουσίας:

           β.    Πρόσοδοι μεριδίων κοινού κεφαλαίου, τόκοι τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, τόκοι χορηγούμενων δανείων, μερίσματα μετοχών, κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων, τοκομερίδια, κλπ.

           γ.    Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας: Μισθώματα από μίσθωση κτιρίων / καταστημάτων / γραφείων κλπ.

 1. Τα έξοδα του Ταμείου αφορούν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα: 

           α.    Χορήγηση μηνιαίου μερίσματος. Υπό τον όρο μέρισμα νοείται το κατά μήνα παρεχόμενο χρηματικό ποσό υπό του Ταμείου στα δικαιούμενα κατά τις καταστατικές διατάξεις πρόσωπα, αποστράτους και χηρεύουσες οικογένειες αυτών. Οι εκ της ενεργού υπηρεσίας απομακρυνόμενοι ενεργοί μέτοχοι δικαιούνται μερίσματος εφόσον δικαιούνται συντάξεως από το Δημόσιο. Το απονεμητέο σε κάθε δικαιούχο πρόσωπο ποσό μερίσματος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) με βάση τις καταστατικές διατάξεις και τον κατά την αρχή κάθε έτους γενικό προσδιορισμό των μερισμάτων από το ΔΣ.

           β.    Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων ενεργών μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ (Β.Ο.Ε.Α.). Το βοήθημα καταβάλλεται στο δικαιούχο παιδί πλήρες με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή μειωμένο μετά την ενηλικίωσή του έως το 25ο έτος της ηλικίας του και έναντι δικαιολογητικών που καθορίζονται από το ΔΣ. Το ποσό του βοηθήματος καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που ίσχυαν για τον μερισματούχο ή τη χηρεύουσα οικογένεια την 01.01.2017 προσαυξημένων κατά 39,19%. Το βοήθημα χορηγείται πλήρες με ποσό ίσο των 60 μηνιαίων μερισμάτων για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων. Δύναται να καταβληθεί μειωμένο ως εξής:

                 (1) Για εισφορές από 18 έως 19 ετών, ποσό ίσο με 20 μερίσματα.

                 (2) Για εισφορές από 19 έως 20 ετών, ποσό ίσο με 24 μερίσματα.

                 (3) Για εισφορές από 20 έως 21 ετών, ποσό ίσο με 28 μερίσματα.

                 (4) Για εισφορές από 21 έως 22 ετών, ποσό ίσο με 32 μερίσματα.

                 (5) Για εισφορές από 22 έως 23 ετών, ποσό ίσο με 36 μερίσματα.

                 (6) Για εισφορές από 23 έως 24 ετών, ποσό ίσο με 40 μερίσματα.

                 (7) Για εισφορές από 24 έως 25 ετών, ποσό ίσο με 45 μερίσματα.

         γ.    Χορήγηση Βοηθήματος Θανάτου. Το βοήθημα θανάτου συνίσταται στην παροχή χρηματικού βοηθήματος στη χηρεύουσα οικογένεια (σύζυγος ή τέκνα) θανόντος απόστρατου, εφόσον τον διαδέχεται στο μέρισμα, για τα πρώτα έξοδα πένθους. Το ανωτέρω βοήθημα με απόφαση του ΔΣ έχει καθοριστεί από 01.07.2012 στο ύψος των 1.500 € (μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με το ύψος των 3.000 € που ίσχυε έως και την 31.06.2012).

        δ.    Λειτουργικά έξοδα του Ταμείου.

        ε.    Λοιπές υποχρεώσεις Ταμείου.

       στ.  Έκτακτο Επίδομα. Εάν στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης δημιουργείται υπερβάλλον πλεόνασμα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση του κ. Υ.Ε.Θ.Α., να χορηγήσει έκτακτο επίδομα (μέρισμα) στους μερισματούχους του, κατά το επόμενο έτος. Το έκτακτο επίδομα (μέρισμα), δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των δύο μηνιαίων μερισμάτων κατ’ έτος.

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top