Διορισμός / Σύνθεση νέου ΔΣ/ΜΤΝ

1.  Γνωρίζεται ότι τη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 με την υπ’ αριθμ. Φ.932/16/253245 Σ.8014 απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1319 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. από 8-12-2023) διορίσθηκε ο Πρόεδρος και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού  με σύνθεση ως κάτωθι:

α. Αντιναύαρχος ε.α Βελισσάριος Παππάς ΠΝ ως Προέδρος.

β. Αντιναυάρχος ΛΣ ε.α  Ευρυβιάδης Σαπουνάς ως τακτικό μέλος και

Αντιναυάρχος ΛΣ ε.α Νικόλαος Πασσάδης ως αναπληρωματικό.

γ. Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ ως τακτικό μέλος και

Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Αλεξόπουλος ΠΝ ως αναπληρωματικό.

δ. Πλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Μητρόπουλος ΠΝ ως τακτικό μέλος και

Πλοίαρχος (Ο) Σπυρίδων Τζιλιάνος ΠΝ ως αναπληρωματικό.

ε. Υπάλληλος Α’ βαθμού, Κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών Σταυρούλα Λιναρά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος και

Υπάλληλος Α’ βαθμού, Κλάδου ΠΕ/Εφοριακών Σταυρούλα Γρηγοριάδου ως αναπληρωματικό.

στ.  Διευθυντής ΜΤΝ, ως τακτικό μέλος και

Πλοίαρχος (Ο) Όλγα Κουμάνια ΠΝ ως αναπληρωματικό.

ζ. Πλοίαρχος (Ε) ε.α Σπυρίδων Πετράκης ΠΝ ως τακτικό μέλος και

Πλοίαρχος (Ε) ε.α Ιωάννης Καλύβας ΠΝ ως αναπληρωματικό.

2.  Εν λόγω Φύλλο της Κυβερνήσεως παρατίθεται ακολούθως:

ΦΕΚ-2023 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 1319 από 08_12_2023

 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαυρουδάκης ΠΝ

Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ