ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μεταβίβαση Μερίσματος - Βοήθημα Θανάτου (Θάνατος εν Αποστρατεία Μετόχου)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος σε Χηρεύουσα Οικογένεια Απόστρατου (pdf).
  • Απογραφικό Δελτίο Μέλους Χηρεύουσας Οικογένειας (pdf).
  • Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου Συνταξιοδοτούμενου ή Μη (pdf).

(Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε στο πεδίο του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το περιεχόμενο που θα βρείτε ΕΔΩ.)

 

*** Για πληροφορίες σχετικά με την μεταβίβαση μερίσματος ΜΤΝ και το βοήθημα θανάτου αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΜΤΝ. Παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο: 210 3322037.

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: merismata@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).