ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Λύση Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Δήλωση Διαγραφής Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης ή Θανάτου Συζύγου 

  • Αίτηση διαγραφής γάμου / συμφώνου συμβίωσης. – Υπόδειγμα Αιτήσεως.
  • Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Λύσης Συμφώνου Συμβίωσης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Συζύγου (κατά περίπτωση).
  • Απογραφικό Δελτίο εν ενεργεία μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ υπό τη μορφή Υπεύθυνης Δηλώσεως. – Υπόδειγμα Απογραφικού Δελτίου – Δήλωσης.

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης αιτήσεων / δικαιολογητικών στο ΜΤΝ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα υποβαλλόμενα παραστατικά πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf για την αποστολή τους, ώστε να είναι ευκρινή.

Παραστατικά που θα αναπαράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν θα γίνονται αποδεκτά από το Ταμείο, λόγω προβλημάτων ευκρίνειας και δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής / εκτύπωσής τους.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). 

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Δήλωση Διαγραφής Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης ή Θανάτου Συζύγου 

Εκ των οριζόμενων στη κείμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, προκύπτει η υποχρέωση των εν ενεργεία μετόχων και αποστράτων μερισματούχων του για τη δήλωση οποιασδήποτε μεταβολής της οικογενειακής τους κατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Προκειμένου δε περί έτερης δήλωσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης πέραν του πρώτου (1ου) των μετόχων / μερισματούχων ΜΤΝ, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί η δήλωση / προσκόμιση στο Ταμείο, Διαζευκτηρίου ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Συζύγου.

 

*** Για πληροφορίες σχετικά με την Διαγραφή/ Λύση γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου. Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα: 210 3322067, 210 3322073, 210 3322071, 210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ).

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).