ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαδοχική Ασφάλιση

Μεταφορά Χρόνου Ασφάλισης (μετοχικής σχέσης) 

από το ΜΤΝ σε έτερο Ασφαλιστικό Ταμείο / Φορέα

(σύμφωνα με τις διατάξεις Περί Διαδοχικής Ασφάλισης) 

     Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων «Περί Διαδοχικής Ασφάλισης», πρώην μέτοχοι του Ταμείου, δύναται να μεταφέρουν το χρόνο ασφάλισης που είχαν στο ΜΤΝ (χρόνος μετοχικής σχέσης ΜΤΝ), σε έτερο  ασφαλιστικό Ταμείο / Φορέα, εφόσον πρώτα συνταξιοδοτηθούν (κατόπιν έκδοσης πράξης απονομής συντάξεως) και εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου ο χρόνος αυτός να προσμετρηθεί ως χρόνος επικουρικής τους ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που τελικά δικαιώνονται επικουρικής συντάξεως. 

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης ΜΤΝ (ως μετοχική σχέση στο Ταμείο). Υπόδειγμα Αιτήσεως.
  • Απόσπασμα / Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
  • Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ (όσον αφορά τυχόν στρατιωτική θητεία).

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης αιτήσεων / δικαιολογητικών στο ΜΤΝ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα υποβαλλόμενα παραστατικά πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf για την αποστολή τους, ώστε να είναι ευκρινή.

Παραστατικά που θα αναπαράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν θα γίνονται αποδεκτά από το Ταμείο, λόγω προβλημάτων ευκρίνειας και δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής / εκτύπωσής τους.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).

 

Μεταφορά Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης 

από έτερο Ασφαλιστικό Φορέα / Ταμείο στο ΜΤΝ  

(σύμφωνα με τις διατάξεις Περί Διαδοχικής Ασφάλισης) 

     Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων «Περί Διαδοχικής Ασφάλισης», μέτοχοι / μερισματούχοι του Ταμείου, δύναται να μεταφέρουν το χρόνο της επικουρικής ασφάλισης που είχαν / πραγματοποίησαν σε έτερους ασφαλιστικούς Φορείς / Ταμεία, εφόσον πρώτα συνταξιοδοτηθούν (κατόπιν έκδοσης πράξης απονομής συντάξεως και απονομής μερίσματος ΜΤΝ), προκειμένου ο χρόνος αυτός να προσμετρηθεί ως χρόνος μετοχικής τους σχέσης στο ΜΤΝ για τον επαναπροσδιορισμό του δικαιούμενου / καταβαλλόμενου εκ του Ταμείου μερίσματος. 

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Μεταφοράς Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης στο ΜΤΝ από έτερο Φορέα / Ταμείο. Υπόδειγμα Αιτήσεως.
  • Πράξη Κύριας Συνταξιοδότησης ή Τροποποιητική Πράξη που αναφέρει την υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση του φορέα.
  • Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας του υποκαταστήματος επικουρικής ασφάλισης που υπάγεται ο αιτών / η αιτούσα (όνομα φορέα, ταχυδρομική διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, κλπ) 
  • Τυχόν απόφαση του αρμόδιου Επικουρικού Ταμείου που πιστοποιεί τον αιτούμενο προς μεταφορά χρόνο επικουρικής ασφάλισης.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Μεταφορά Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης στο ΜΤΝ από έτερο Ταμείο

(σύμφωνα με τις διατάξεις Περί Διαδοχικής Ασφάλισης) 

1. Εκ των διατάξεων του ν.δ. 4202/61 (ΦΕΚ Α΄175/19.09.1961), ως άρθρο 7 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 1405/83 (ΦΕΚ Α΄180/13.12.1983), ως άρθρο 12 και ισχύουν περί διαδοχικής ασφάλισης, ορίζεται ότι:

α. «Άρθρο 7. Επικουρική ασφάλιση – Ασφάλιση εφάπαξ παροχής». 

1. Οι διατάξεις του παρόντος ν.δ/τος εφαρμόζονται ανάλογα και για την ασφάλιση στους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης στις περιπτώσεις διαδοχικής υπαγωγής σε περισσότερους από ένα από τους οργανισμούς αυτούς.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου οργανισμοί επικουρικής ασφάλισης θεωρούνται όλα τα ν.π.δ.δ. που χορηγούν περιοδικές παροχές, βοηθήματα ή μερίσματα, ως και κάθε άλλος οργανισμός που χορηγεί τέτοιες παροχές, ανεξάρτητα με την ονομασία και τη νομική του μορφή, εφόσον τα έσοδα αυτών από εργοδοτικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους ή άλλη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα έσοδα από τις εισφορές των ασφαλισμένων.

β. Επιπρόσθετα στο κεφάλαιο Ε΄, άρθρο 16, παρ. 2 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α΄138/ 17.10.1990) “Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων”, ορίζεται ότι: “Φορείς επικουρικής ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου είναι αυτοί που προσδιορίζονται από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.δ. 4202/1961, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του ν. 1405/1983.” 

2. Συναφώς των ανωτέρω, οι απόστρατοι μερισματούχοι ΜΤΝ, έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν σε αυτό μέσω διαδοχικής ασφάλισης, μετά τη συνταξιοδότησή τους, ως χρόνο ασφάλισης (μετοχικής σχέσης) στο Ταμείο, το χρόνο απασχόλησής τους σε έτερο φορέα, για τον επαναπροσδιορισμό του δικαιούμενου, ήδη λαμβανομένου μερίσματός τους, βάσει της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 1405/83 (ΦΕΚ Α΄180/13.12.1983), που παρέμεινε σε ισχύ και μετά την ψήφιση του ν. 1902/90 (ΦΕΚ Α΄138/17.10.1990), καθόσον πληρούν όλες τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

α. Δικαιώθηκαν απονομής κύριας σύνταξης από το Δημόσιο και τους χορηγείται μέρισμα από το Ταμείο (ΜΤΝ).

β. Ήταν ασφαλισμένοι σε οργανισμό επικουρικής ασφάλισης πριν το διορισμό τους στο Δημόσιο.

γ. Ο χρόνος αυτός, δεν χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκοπούς (παροχή μερίσματος), ή για λήψη εφ’ άπαξ αποζημίωσης αντί σύνταξης, ούτε τους επεστράφησαν οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν (ανάληψη εισφορών), ως άρθρο 1, του ν. 1405/83 (ΦΕΚ Α΄180/13.12.1983).

δ. Ο εν λόγω χρόνος, υπολογίζεται ως συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία τους, ως χρόνος απασχόλησης προγενέστερος, σύμφωνα με εκδοθείσα Συνταξιοδοτική τους Πράξη ή Τροποποιητική.

ε. Οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, εφαρμόζονται ανάλογα και για την ασφάλιση στους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης στις περιπτώσεις διαδοχικής υπαγωγής σε περισσότερους από έναν από τους οργανισμούς αυτούς, ως άρθρο 12, παρ. 1, του ν. 1405/83 (ΦΕΚ Α΄180/13.12.1983).

 

*** Για πληροφορίες σχετικές με τη Διαδοχική Ασφάλιση (μεταφορά χρόνου επικουρικής ασφάλισης από έτερο φορέα στο ΜΤΝ ή από το ΜΤΝ σε άλλο φορέα), αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου – Γραφείο Διαδοχικής Ασφάλισης. Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα: 210 3322071, 210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ)

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).