Ημερολόγιο

08:15, 12th May 2021
May 2021
WeekMTWTFSS
1712
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png4.png1.png3.png9.png6.png8.png
Today201
Yesterday791
This week1741
This month8994
Total1413968

Visitor Info

  • IP: 3.235.191.87
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Wednesday, 12 May 2021 08:15

 

                                                                                       ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

                                                                                       ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

                                                                                       ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                                                       ΑΘΗΝΑ    13-11 -2013

                                            

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

 

Το  Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για την εκμίσθωση των ακινήτων ιδιοκτησίας του επί των οδών Αθηνάς 6 & Αγ. Ειρήνης 43 (μικτής επιφάνειας 2.668,42 τ.μ ή καθαρής επιφάνειας 1.667,59 τ.μ) και επί των οδών Ερμού 15 & Πετράκη 6 & Σκόπα 4 (μικτής επιφάνειας 6.204,79 τ.μ ή καθαρής επιφάνειας 4.692,16) μέσω διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της μισθωτικής αξίας έκαστου εξ’ αυτών. 

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα  οποιασδήποτε μορφής τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών στον κλάδο Α’ ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4152/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται  ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος «Πιστοποιημένου εκτιμητή» της ∆/νσης Τοµέων Παραγωγής του Υπουργείου Οικονοµικών. 

γ.  Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Οι προσφορές που θα προσκομισθούν απαιτείται:

 α. Να έχουν ισχύ για δύο (2) μήνες από την καθορισθείσα ως κατωτέρω ημερομηνία λήξης υποβολής τους. 

 β. Να έχουν λάβει υπόψη τις προβλεπόμενες κρατήσεις (Φ.Ε 8%  και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για συμβάσεις άνω των 2.500€ εκτός ΦΠΑ). 

 γ.   Να περιλαμβάνουν αναλυτικά τιμή για κάθε ζητούμενη έκθεση εκτίμησης.  

 

Οι εκθέσεις εκτίµησης θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία και τον κώδικα δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών ως Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 19928//292/10-05-2013 (ΦΕΚ Β’ 1147/13-05-2013) και πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία 20 ημέρες  µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, οδός Γλάδστωνος 1-1α ,  Αθήνα, Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας (Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2103322035, 2103322070) ενσφράγιστες προσφορές έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 (ημερομηνία λήξης προσφορών).

 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

 

Το ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία άγονη ή να αναθέσει την παροχή αιτούμενων υπηρεσιών που αφορούν στην εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ενός εκ των δύο ανωτέρω ακινήτων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

 

Οι υποψήφιοι απαιτείται όπως πραγματοποιήσουν αυτοψία στα ανωτέρω ακίνητα προκειμένου να μορφώσουν άποψη σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά, τη θέση και την σημερινή τους κατάσταση. 

 

 

 

 

                O Γενικός Διευθυντής 


Αρχιπλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος  Π.Ν.

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top