Ημερολόγιο

07:09, 12th May 2021
May 2021
WeekMTWTFSS
1712
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png4.png1.png3.png9.png4.png3.png
Today176
Yesterday791
This week1716
This month8969
Total1413943

Visitor Info

  • IP: 3.235.191.87
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 12 May 2021 07:09

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 ΤΚ10677
Τηλ:210 3322035

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερομένους ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ Κ1/2013

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού (Προχείρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Καθαρισμού χώρων κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, για ένα έτος από 14/05/13 έως 13/05/14 με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής , εκτιμώμενου Π/Υ είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΣΧΕΤ: α. Ν.2362/95, άρθρα 80-83 (ΦΕΚ Α’ 247//22-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»
          β. Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19//1-2-95 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »
          γ. Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου »
          δ. Ν.1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησης ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»
          ε. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010)
         στ. Τη σχετική με τον παρόντα διαγωνισμό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ 15/28-03-2013

 

1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά ανακοινώνεται ότι την 16 -04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 θα διενεργηθεί συνοπτικός ( πρόχειρος) μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών «Μη Αμυντικού Υλικού Ε.Δ.», για την ανάδειξη Εργολάβου Καθαρισμού χωρών κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, για ένα έτος από 14/05/13 έως 13/05/14 με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής, εκτιμώμενου ετήσιου Π/Υ είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους Γενικούς / Ειδικούς όρους και την τεχνική περιγραφή του έργου που επισυνάπτονται στα Παραρτήματα του παρόντος.

 

3. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους όσον αφορά τις διαδικασίες του διαγωνισμού θα παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.210 3322035).
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mtn.gr και στο πρόγραμμα διαύγεια. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.


Ο Γενικός Διευθυντής

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.


Συνημμένα:
Παράρτημα «Α»: Γενικοί και ειδικοί όροι διαγωνισμού
Παράρτημα «Β»: Τεχνική Περιγραφή Έργου.
Παράρτημα «Α»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΠΜΔ K1/2013
του ΜΤΝ

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 ΤΚ10677
Τηλ:210 3322035

Διενέργεια Συνοπτικού (Προχείρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Καθαρισμού χώρων κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, για ένα έτος από 14/05/13 έως 13/05/14 με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής, εκτιμώμενου ετήσιου Π/Υ είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θέματος οφείλουν να λάβουν γνώση των Γενικών όρων στο INTERNET στο διαδυκτιακό τόπο του ΜΤΝ (www.mtn.gr) στο οποίο δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο του κατώτερου νομικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων(Ε.Δ):
α. Ν. 2362/95, άρθρα 80-83 (ΦΕΚ Α’ 247//27-11-95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις >>
β. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’19//1-2-95) <<Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>>
γ. ΠΔ 118/07 <<Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου>>
δ. Ν. 1400/73 <<Περί μη χρησιμοποίησης ως άμεσους η έμμεσους αντιπροσώπους τους μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.
ε. Ν. 4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ) με την κράτηση 0,10 %


2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη διενέργεια Συνοπτικού ( Πρόχειρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών <<Μη Αμυντικού Υλικού Ε.Δ.>> και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εργολάβου από τον Ιδιωτικό Φορέα (Ι.Φ.) προς ανάθεση υπηρεσιών / εργολαβίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού κτιρίων ΜΤΝ, για ένα έτος από 14/05/13 έως 13/05/14 με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής, προϋπολογιζόμενου κόστους είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000,00€) ετησίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συσκέψεων στον 3ο όροφο του ΜΤΝ (Διεύθυνση Αξιοποίησης Περιουσίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή, μπορούν να παρίστανται οι Προσφέροντες ή οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

5. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά στο συνολικό αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν συνεχεία θα αναλύεται ειδικά για κάθε κτίριο του ΜΤΝ, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Β».

6. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατίθενται από τον αναδειχθέντα εργολάβο.

7. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα «Β») και με βάση τους Γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

8. Εφόσον οι τιμές που τελικώς επιτευχθούν κριθούν από την υπηρεσία ως ασύμφορες, (τρέχουσες τιμές της αγοράς ελεύθερου εμπορίου ,τιμές προηγούμενου διαγωνισμού κ.λ.π), ο διαγωνισμός δύναται να ακυρωθεί ή να επαναληφθεί, έπειτα από νεότερη αντίστοιχη ειδοποίηση των υποψηφίων προμηθευτών.

9. Οι εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον συμβαλλόμενο οικονομικό φορέα, ο οποίος επιπροσθέτως οφείλει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στη Δ/νση Αξιοποίησης Περιουσίας του ΜΤΝ, Γλάδστωνος 1Α, 3ος όροφος μέχρι την 15 -04-2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. Η Επωνυμία και η Διεύθυνση του Προσφέροντος.
γ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Ο αριθμός και η περιγραφή του διαγωνισμού καθώς και η ημερομηνία διενέργειάς του.

2. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο), εντός του οποίου θα περιέχονται δύο επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι (που θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) εκ των οποίων ο ένας θα αφορά και θα γράφει «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο άλλος «Οικονομική Προσφορά».
3. Στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που υποβάλλονται με την Προσφορά, όπως ορίζεται ανωτέρω, να περιέχονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του παρόντος. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς από τον διαγωνισμό.
4. Εκτός των παραπάνω, οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι), οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν, εντός του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς», σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους, τα ακόλουθα:
α. Να αναφέρουν τα εξής στοιχεία αναφορικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
(1) Αριθμό εργαζομένων,
(2) Ημέρες και ώρες εργασίας,
(3) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων,
(4) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
(5) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
β. Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι κατά την εκτέλεση της εργολαβίας θα εφαρμόζουν τις διατάξεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
γ. Να υπολογίζουν και να αναφέρουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ανοίγει πρώτα τους φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα οποία και ελέγχει. Ακολούθως, εφόσον κριθούν αποδεκτά κατά τον έλεγχο τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και αξιολογούνται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την επιτροπή κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από την επιτροπή δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

7. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΜΤΝ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

8. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή.

9. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.


ΑΡΘΡΟ 4

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πρέπει να έχουν ισχύ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν οικονομική προσφορά μιας (1) τιμής η οποία θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα υφιστάμενα ή νέα της εταιρίας προς τρίτους. Η προσφερόμενη ενιαία τιμή θα περιλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» .

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΞΟΔΑ
Ο εργολάβος επιβαρύνεται:
α) με την παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε) 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.
β) Του νόμου Ν.4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) με την κράτηση 0,10%

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

1. Η πληρωμή του κατακυρωμένου εργολάβου θα διενεργείται κάθε μήνα από το ΜΤΝ , σε βάρος ΚΑΕ 0845 και 0813Α Π/Υ ΜΤΝ έτους 2013, μετά την έκδοση των απαραιτήτων δικαιολογητικών παραστατικών.

2. Ο εργολάβος υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σε ημερομηνία που θα καθορίζεται στη σύμβαση. Επιπλέον δικαιολογητικά πληρωμής είναι:
α. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
β. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό.
γ. Κατάσταση γενομένης δαπάνης (εκδίδεται από το ΜΤΝ).
δ. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασιών καλής εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο θα συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών του ΜΤΝ και θα προσυπογράφεται από τον εργολάβο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

3. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ως ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας των παρερχόμενων υπηρεσιών στον αναδειχθέντα μειοδότη οικονομικό φορέα που θα προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάθεσης μετά την διενέργεια του Π.Μ.Δ.


ΑΡΘΡΟ 7

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Ποινικές ρήτρες, κυρώσεις, τρόποι επίλυσης τυχόν διαφορών και λοιπά θέματα αναφορικά με την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού καθώς και με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ισχύουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ΠΔ 118/07 και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών του ΜΤΝ ότι υπάρχει πλημμελής καθαρισμός των χώρων, τότε το ΜΤΝ, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, έχει το δικαίωμα, αναλογικά για κάθε χώρο, να περικόψει ποσοστό μέχρι και 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας αποζημίωσης ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που επαναληφθεί πλημμελής καθαρισμός ή σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου, το ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του Αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.


ΑΡΘΡΟ 8

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.


ΑΡΘΡΟ 9

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΜΤΝ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη της ακριβούς και ποιοτικής τήρησης των όρων της σύμβασης θα ανατεθεί σε οριζόμενη από το ΜΤΝ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών καθαριότητας. Από την ίδια επιτροπή αξιολογείται και η συνεργασία του Αναδόχου με την Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την εξέλιξη της παροχής των εργασιών καθαριότητας σε όλα τα στάδια.

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010).

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εφ’ όσον του ζητηθεί, κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο Ι.Κ.Α.
4. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του Ι.Κ.Α., των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που θα συμβεί κατά τη διάρκεια των καθαρισμών. Εν γένει, σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης, βλάβης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους, εξαιτίας του Αναδόχου ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το ΜΤΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του Αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων.

2. Το ΜΤΝ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.

3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να υποκαταστήσει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, ούτε επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρης απαίτησης που θα απορρέει από αυτήν, χωρίς τη γραπτή έγκριση του ΜΤΝ.


ΑΡΘΡΟ 11

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Μέσα σε (5) μέρες από το κλείσιμο του πρακτικού και τη θεώρηση του από τον Πρόεδρο του ΜΤΝ, ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργολαβία υποχρεούται να προσέλθει στο ΜΤΝ για την υπογραφή της σύμβασης.


2. Ο προαναφερόμενος μειοδότης, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσει στο ΜΤΝ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παρόν, ως ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ».


Ο Γενικός Διευθυντής
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

 

Συνημμένα:
α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ» . Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.
δ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙΙ» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης αναφορικά με τη Διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί «Καταστάσεως Αξιωματικών».
ε . ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙV» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων της Δ/ξης»
στ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V» » Υπόδειγμα εξουσιοδότησης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως υπόδειγμα συνημμένης ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «IΙΙ» ότι έχουν λάβει γνώση της Διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί «Καταστάσεως Αξιωματικών».
2 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του διαγωνιζόμενου προμηθευτή / εργολάβου ότι έλαβε γνώση των Γενικών & Ειδικών όρων της παρούσης διακήρυξης και συμφωνεί μετά αυτών ώστε να συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό ως συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙV»
3. Εξουσιοδοτημένη επιστολή επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής όταν νόμιμοι αντιπρόσωποι μετέχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων ως συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V», η οποία θα συνοδεύεται από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως προκειμένου για Ο.Ε & Ε.Ε το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του).
4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμοδίου Επιμελητηρίου ότι κατά την ημέρα του διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι με αντικείμενο απασχόλησης τα της παρούσας εργολαβίας.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όπως κατά περίπτωση προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.2,3,4 και 5 του Π.Δ.118/07 από το οποίο να προκύπτει ,ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ,για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007,για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα ,σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ,εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης ,της απάτης ,της εκβίασης ,της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν .1599/86 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν καθώς και ότι δεν τελούν :α) υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης β) υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920 , και του Ν. 1892/90 αντίστοιχα και υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των εν λόγω νομοθετημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 .
8. Kαταστατικό της εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Β . ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έγγραφη ενσφράγιστη προσφορά ως συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» (Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επισημαίνεται ότι, απαιτείται, εντός του φακέλου της οικονομικής προσφορά, να εξειδικεύονται και να υποβάλλονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα στοιχεία και τα έγγραφα / δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας Διακήρυξης.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Αρχιπλοίαρχος(Ο) Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………………………………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενεργείας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου …………………………………………………………………………. και αφού έλαβα υπόψη μου τους Γενικούς & Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού καθώς και την Τεχνική Περιγραφή αυτού, προσφέρω τις ακόλουθες τιμές:


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ
(…. %) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ (…. %)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ………………………….

+ ΦΠΑ (…. %) ………………………….

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (….%) …………………………..


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


(*) Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010), απαιτείται, εντός του φακέλου της οικονομικής προσφορά, να εξειδικεύονται και να υποβάλλονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα στοιχεία και τα έγγραφα / δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας Διακήρυξης.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ (1)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΑΘΗΝΑ (22)
ΠΡΟΣ (3)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. (4)

Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτουμένη από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ ………………………………………………… (5) ποσού …………………………………………………… (6) για τη καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης …………………………..(7) συνολικής αξίας ………………………… (8) για την επιλογή Αναδόχου εργασιών ……………………………………………………………….. (9) του ΜΤΝ. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του αναδόχου, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Διατελούμε με τιμή
(10)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Επωνυμία της τράπεζας
2. Χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα
7. Αριθμός Σύμβασης
8. Συνολική αξία σύμβασης
9. Περιγραφή έργου σύμβασης
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IΙΙ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ:
Ο-Η:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ :
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 δηλώνω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω ως άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο μου μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου Ν . 1400/73.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙV»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
Ο-Η:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ :
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ .6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 δηλώνω ότι έλαβα γνώση των Γενικών & Ειδικών όρων του Παραρτήματος <<Α>> καθώς και των όρων της Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος «Β» της Διακήρυξης ……………………, συμφωνώ δε μετ’ αυτών και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα προκειμένου να συμμετέχω στο Διαγωνισμό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V»


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Κύριοι,

Δια της παρούσης επιστολής εξουσιοδοτούμε τον ……………… ……………………………………………… με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ……….. όπως συμμετάσχει, ως εκπρόσωπός μας, στον πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό του ΜΤΝ που διενεργείται για την ανάδειξη εργολάβου …………………………………… ……………………………..………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθμ …………………. Διακήρυξη ………………………….. και όπως υπογράψει όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα.

Με εκτίμηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Παράρτημα «Β»
Ανήκει στη Διακήρυξη ΠΜΔ K1/2013
του ΜΤΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 3322035

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε χώρους των κτιρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ που ευρίσκονται στις οδούς Γλάδστωνος 1 και Γλάδστωνος 1Α - Αθήνα, Ελ. Βενιζέλου 156 – Καλλιθέα, Ερμού 15 – Αθήνα και Καραγιώργη Σερβίας 10 – Αθήνα.

2. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου αναλύεται για κάθε κτίριο ως εξής:

α. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 κτίριο Διοικήσεως ΜΤΝ (880,60 τ.μ.): οι εργασίες αφορούν την κεντρική είσοδο του ισογείου, τους κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, κλπ), τον ημιώροφο, τον 1ο και 2ο όροφο και αναλύονται ως εξής:
HΜΕΡΗΣΙΕΣ
(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των περιγραφόμενων χώρων.
(2) Ξεσκόνισμα – καθαρισμός γραφείων, βιβλιοθηκών, επίπλων, πάγκων, κλιματιστικών - θερμαντικών σωμάτων και βιβλιοθηκών.
(3) Καθαρισμός χώρων W.C (λεκάνες, καπάκια αποχωρητηρίων, νιπτήρες βρύσες, δάπεδα, πλακίδια) με απολυμαντικά υλικά (χλωρίνη) και καθρεπτών.
(4) Τοποθέτηση στις ειδικές θέσεις των χώρων WC, χαρτιού τουαλέτας, πετσετοθηκών, υγρού σαπουνιού, καλυμμάτων λεκάνης και σακουλών υγιεινής.
(5) Αλλαγή καλαθιών απορριμμάτων και εφοδιασμός τους καθημερινά με σακούλες.
(6) Καθαρισμός μοκετών χαλιών με ηλεκτρική σκούπα.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξωτερικών χώρων μπαλκονιών και πρεβαζιών.
(2) Καθαρισμός αποτυπωμάτων από πόρτες, διακόπτες, κάδρα και εσωτερικές τζαμαρίες.
(3) Έλεγχος καθαρισμός υψηλών σημείων από τυχόν αράχνες.
(4) Γυάλισμα επίπλων – πάγκων από φορμάικα ή ξύλο με ειδικό υγρό.
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
(1) Πλύσιμο και καθαρισμός παραθύρων και μπαλκονοπορτών εξωτερικά – εσωτερικά.
(2) Καθαρισμός υαλοπινάκων – καθρεπτών.
(3) Πλύσιμο και καθαρισμός εσωτερικά – εξωτερικά παντζουριών μπαλκονοπορτών .


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ
Καθαρισμός και πλύσιμο χαλιών – μοκετών.

Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 14:30 εως 17:30 τις καθημερινές (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) .

β. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1Α (Οδοντιατρείο, ιατρείο οδοντοπροσθετικής, χώροι ΤΠΝ, ΕΚΟΕΜΠΝ και Διεύθυνσης Αξιοποίησης Περιουσίας) (494,90 τ.μ.): οι εργασίες αφορούν την κεντρική είσοδο του ισογείου, τους κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, κλπ), τον 3ο όροφο και τους χώρους των ιατρείων στον 4ο όροφο και αναλύονται ως εξής:
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των περιγραφόμενων χώρων.
(2) Ξεσκόνισμα – καθαρισμός γραφείων, βιβλιοθηκών, επίπλων, κλιματιστικών - θερμαντικών σωμάτων και βιβλιοθηκών.
(3) Καθαρισμός χώρων W.C (λεκάνες, καπάκια αποχωρητηρίων, νιπτήρες βρύσες, δάπεδα, πλακίδια) με απολυμαντικά υλικά (χλωρίνη) και καθρεπτών.
(4) Τοποθέτηση στις ειδικές θέσεις των χώρων WC, χαρτιού τουαλέτας, πετσετοθηκών, υγρού σαπουνιού, καλυμμάτων λεκάνης και σακουλών υγιεινής.
(5) Αλλαγή καλαθιών απορριμμάτων
και εφοδιασμός τους καθημερινά με σακούλες.
(6) Καθαρισμός μοκετών χαλιών με ηλεκτρική σκούπα.
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξωτερικών χώρων μπαλκονιών και πρεβαζιών.
(2) Καθαρισμός αποτυπωμάτων από πόρτες, διακόπτες, κάδρα και εσωτερικές τζαμαρίες.
(3) Έλεγχος καθαρισμός υψηλών σημείων από τυχόν αράχνες.
(4) Γυάλισμα επίπλων – πάγκων από φορμάικα ή ξύλο με ειδικό υγρό.
(5) Πλύσιμο και καθαρισμός παραθύρων και μπαλκονοπορτών εξωτερικά – εσωτερικά.
(6) Καθαρισμός υαλοπινάκων – καθρεπτών.
(7) Πλύσιμο και καθαρισμός εσωτερικά – εξωτερικά παντζουριών μπαλκονοπορτών .

Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 13:00 έως 15:00 τις καθημερινές (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) .

γ. Eλευθερίου Βενιζέλου 156 Καλλιθέα (134,90 τ.μ.) Οι εργασίες καθαρισμού αφορούν το κλιμακοστάσιο, τον ημιώροφο, τον ανελκυστήρα και τις τουαλέτες (WC), και αναλύονται ως εξής:
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ :
(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα , των κάτωθι κοινοχρήστων χώρων:
(α) Κλιμακοστάσιο.
(β) Ημιώροφος
(γ) Ανελκυστήρας
(δ) Χώροι Τουαλετών (wc), (λεκάνες, καπάκια αποχωρητηρίων, νιπτήρες βρύσες, δάπεδα, πλακίδια) με απολυμαντικά υλικά (χλωρίνη) και καθρεπτών.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ:
(2) Καθαρισμός υαλοπινάκων κοινόχρηστων χώρων
Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 07:30 π.μ. εως 09:00 π.μ τις καθημερινές (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) .


δ. Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα (395,52 τ.μ.): Οι εργασίες καθαρισμού (σκούπισμα και σφουγγάρισμα) αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους της στοάς (ισόγειας και υπόγειας), περιλαμβανομένων των εντός αυτών κλιμακοστασίων και τουαλετών, καθώς και του πεζοδρομίου έμπροσθεν της ισόγειας στοάς. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 06:00 π.μ. έως 07:30 π.μ τις καθημερινές από (Δευτέρα έως και Παρασκευή) .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθαρισμών υλικά (απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων κλπ), μέσα και μηχανήματα επιβαρύνουν την εργολήπτρια εταιρεία, το κόστος των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς.


Ο Γενικός Διευθυντής

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

 

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top