Ταχεία Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3322000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
6+4

Συνδεδεμένοι

9.png3.png0.png5.png1.png7.png
Today68
Yesterday427
This week2246
This month8574
Total930517

Visitor Info

  • IP: 54.81.158.195
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018 05:49

10. Το ήμισυ του ποσού που αναφέρεται στην περίπτ. δ' της προηγούμενης παραγράφου θα κατανεμηθεί ισόποσα στα παιδιά όσων στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας φονεύθηκαν, απεβίωσαν ή εξαφανίσθηκαν σε διατεταγμένη πτήση από την κατάργηση του Ταμείου Ειδικής Ασφάλισης Ιπταμένων μέχρι της ισχύος του παρόντος.
Το ποσό που αντιστοιχεί σε καθένα από τα ανωτέρω παιδιά δεν μπορεί να υπερβεί τη χρηματική αρωγή που προβλέπεται από την παρ. 5 του παρόντος.
11. Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού σε κάθε Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τη διαδικασία χορήγησης της χρηματικής αρωγής στους δικαιούχους, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των όσων καθορίζονται με το παρόν άρθρο, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση των οικείων Διοικουσών Επιτροπών.
12. Από το ποσό που αναφέρεται στην περίπτ. δ' της παρ. 09 του παρόντος άρθρου χορηγείται χρηματική αρωγή στα άγαμα και μη συμπληρώσαντα το 21ο έτος της ηλικίας τους παιδιά των σε διατεταγμένη πτήση φονευθέντων, θανόντων ή εξαφανισθέντων στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας, πριν από την κατάργηση του Ταμείου Ειδικής Ασφάλισης Ιπταμένων.
Το ύψος της αρωγής ορίζεται ίσο προς το ήμισυ της χορηγούμενης κατά κατηγορία σε κάθε παιδί από τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος άρθρου (ά. 1 ν. 1092/1980).
13. Στα παιδιά των Στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που σκοτώθηκαν, πέθαναν ή εξαφανίσθηκαν σε διατεταγμένη πτήση, τα οποία πήραν μειωμένη χρηματική αρωγή των παρ. 11 και 13 του άρθρου αυτού, χορηγείται συμπληρωματική χρηματική αρωγή, που το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 30% εκείνης που προβλέπει η παρ. 5 του ίδιου άρθρου (ά. 1 ν. 1356/1983).
14. Η χρηματική αρωγή της παρ. 5 χορηγείται και στις χήρες συζύγους των στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν, πέθαναν ή εξαφανίσθηκαν σε διατεταγμένη πτήση, από τη σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ιπταμένων (ΤΕΑΙ) μέχρι την 23.6.1978, εφόσον μέχρι την καταβολή της δεν έχουν έλθει σε νέο γάμο (ά. 1 ν. 1356/1983).
15. Η χρηματική αρωγή των παραπάνω παρ. 14 και 15 υπολογίζεται με βάση το πτητικό επίδομα Β' εξαμήνου 1982, ανεξάρτητα από τον χρόνο που δημιουργήθηκε το δικαίωμα (ά. 1 ν. 1356/1983).
16. Ο Ειδικός Λογαριασμός που έχει συσταθεί στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας (ΤΑΣΑ) επιχορηγείται εφάπαξ για την καταβολή της παραπάνω αρωγής, με το ποσό των 23.000.000 δραχμών από το αδιάθετο υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών που λειτουργεί στο ΤΑΣΑ (ά. 1 ν. 1356/1983).
17. Στις οικογένειες της παραγράφου 1 δύναται να χορηγείται στο τέλος κάθε έτους χρηματική αρωγή μέχρι του ύψους δύο (2) βασικών μισθών λοχαγού για κάθε ανήλικο τέκνο καθώς και για κάθε ενήλικο τέκνο, που γεννήθηκε από το 1976 και μετά, εφόσον το τελευταίο φοιτά αποδεδειγμένα σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Οι διαδικασίες χορήγησης της χρηματικής αυτής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικουσών Επιτροπών (ά. 19 §3 ν. 2936/2001).

 

top