Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος - χορήγησης Βοηθήματος Θανάτου (doc pdf).
  • Υπεύθυνη Δήλωση Απονομής Μερίσματος (doc / pdf).
top