Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

     1.   Αίτηση (doc | pdf)

     2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (doc | pdf)

     3.  Βεβαίωση αποδοχών / Φύλλο μισθοδοσίας

     4.  Για λόγους υγείας απαιτείται δικαιολογητικο δημοσίου νοσοκομείου για:

          α.   Χειρουργική Επέμβαση.

          β.   Μετάβαση στο εξωτερικό.

          γ.   Κάλυψη αναγκών μελών οικογενείας με ειδικές ανάγκες.

     5.  Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας στην οποία να αναγράφεται το IBAN με πρώτο όνομα του μετόχου.

 

top